Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1640-МИ
София, 20 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11, чл. 90, ал. 1 и 4, чл. 279, ал. 1 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК, за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 28-МИ от 14 юли 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 1 изразът „изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г." се заменя с „частични или нови избори за общински съветници и кметове";

б) в т. 4, буква „а", второто тире се заличава;

в) точка 4 става т. 5 и в нея думите „11.08.2011 г. включително" и скобите се заличават , а след думите „72 дни преди изборния ден" се добавя „съгласно хронограмата, утвърдена за съответния избор";

г) точка 5 става т. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения