Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1640-МИ
София, 20 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11, чл. 90, ал. 1 и 4, чл. 279, ал. 1 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК, за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 28-МИ от 14 юли 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 1 изразът „изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г." се заменя с „частични или нови избори за общински съветници и кметове";

б) в т. 4, буква „а", второто тире се заличава;

в) точка 4 става т. 5 и в нея думите „11.08.2011 г. включително" и скобите се заличават , а след думите „72 дни преди изборния ден" се добавя „съгласно хронограмата, утвърдена за съответния избор";

г) точка 5 става т. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения