Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1581-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение № 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК – Брегово), срещу решение № 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово, област Видин

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № Ж-202-5/27.10.2019 г. от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение № 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК – Брегово), срещу решение № 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово, област Видин.

С оспореното решение ОИК – Брегово е уважила подадената от Цветанка Цветанова Георгиева – пълномощник на „БСП за България“, жалба с вх. № 102/27.10.2019 г. и е указала на председателя на ПСИК № 050600013 да преустанови незаконосъобразните си действия и да спазва правилата по Изборния кодекс.

В жалбата се твърди, че решение № 77-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Брегово е незаконосъобразно, тъй като в мотивите на същото ОИК – Брегово неправомерно се позовава на нормата на чл. 236 ИК, която се отнася до гласуването с придружител, а в конкретния случай приложима е нормата на чл. 238 ИК, която регламентира реда за гласуване с подвижна избирателна кутия. Твърди се също така, че е недопустимо ОИК – Брегово да разглежда жалба срещу председател на подвижна секционна избирателна комисия за предприети от него действия, които са от компетентността на ПСИК, както и че ОИК не може да изземва компетенциите на ПСИК.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 77-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Брегово като незаконосъобразно.

За да се произнесе по жалбата, ЦИК извърши служебна справка, при която се запозна с всички факти и обстоятелства, имащи отношение към постановяването на оспореното решение.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване и в законоустановения срок. Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:

Оспореното решение на ОИК – Брегово е постановено по жалба с вх. № 102/27.10.2019 г., подадена от Цветанка Цветанова Георгиева – пълномощник на „БСП за България“. Същата жалба е била подадена срещу председателя на ПСИК № 050600013 с твърдение за нарушение по чл. 236 от Изборния кодекс. Независимо от посочената от жалбоподателката правна квалификация по чл. 236 ИК, ОИК – Брегово е обсъдила наведените в жалбата доводи и е достигнала до извода, че жалбата следва да бъде уважена, както и е дала указания на председателя на ПСИК да преустанови незаконосъобразните си действия и да спазва правилата на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия счита, че независимо от непрецизната правна формулировка, с приемането на оспореното решение ОИК – Брегово е съдействала за постигане целите на Изборния кодекс, а именно да бъде предоставена възможност на избирателите да упражнят правото си на глас. Поради това ЦИК намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение № 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК – Брегово), срещу решение № 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово, област Видин

Решението на ОИК – Брегово подлежи на обжалване пред Административен съд – Видин чрез ОИК – Брегово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения