Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1579
София, 20 декември 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител във възлагането на обществената поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и § 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Изборния кодекс (ИК) с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ А-4 Модел 517”.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 ЗОП, Решение № 1576 от 24.11.2022 г. на ЦИК, системен № F300888 от 24.11.2022 г., уникален номер на поръчката № 04312-2022-0007, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 29.11.2022 г., Заповед № 40-АД от 13.12.2022 г. за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получените в срок оферти и за класиране на участниците във възлагането на обществената поръчка, отразените резултати от работата на комисията в протоколи № 1 от 14.12.2022 г., № 2 от 15.12.2022 г. и № 3 от 19.12.2022 г. и Доклад от 20.12.2022 г., одобрен с решение на ЦИК по протокол № 288 от 20.12.2022 г., и предвид следните МОТИВИ:

Възлагането на обществена поръчка е чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Закона за обществените поръчки и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Предвид извършения подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, отразено в протоколи № 1 от 14.12.2022 г., № 2 от 15.12.2022 г. и № 3 от 19.12.2022 г., и Доклад от 20.12.2022 г. от работата на комисията, определена със Заповед № 40-АД от 13.12.2022 г., и предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците във възлагането на обществената поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Закона за обществените поръчки и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ А-4 Модел 517”, по обявения критерий за възлагане икономически най-изгодната оферта – „Най-ниска цена“:

I място – „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД – предложена цена за изпълнение на обществената поръчка – 179 718,00 лв.;

II място – „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – предложена цена за изпълнение на обществената поръчка – 181 643,55 лв.

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на Iво място участник: „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, ЕИК 203248686, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Васил Кънчев“ № 26, вх. Е, ет. 5, ап. 28В.

ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по обществената поръчка с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ А-4 Модел 517“, на участника „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, ЕИК 203248686.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, ЕИК 203248686, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

ОТСТРАНЯВА на основание чл. 107, т. 3 във вр. с чл. 72, ал. 3 ЗОП, участника „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД.

МОТИВИ:

Не приема писмената обосновка на „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД, относно начина за образуване на цените по т. 2 и 3 от ценовото му предложение. Същата не съдържа пълната необходима информация на основание чл. 72, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5  ЗОП и доказателства за обосноваване на направеното от участника ценово предложение, при следните мотиви:

В представената писмена обосновка за начина на ценообразуване с изх. № 2023/19.12.2022 г. представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи поради следното:

1. Представената обосновка не отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 2 ЗОП, изчерпателно изброени в искането на назначена със Заповед № 40-АД от 13.12.2022 г. комисия, по чл. 72, ал. 1 ЗОП, изпратено до участника.

2. Комисията е изискала обосновка за начина на образуване на цената по т. 2 от ценовото предложение, която е 34 659,90 лв. и е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател. Обосновка на тази цена липсва, като участникът „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД е представил калкулации сумарно на дейностите по т. 1 и т. 2 от своето ценово предложение.

3. Участникът „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД твърди, че електроенергията за заряда на 12 837 бр. батерии е грубо 2000 kW и при цена на електроенергията от 0,45 лв/kWh това прави: 2000 kW х 0,45 лв = 900 лв. От тук прави извода, че за зареждането на 12 837 бр. батерии за период от 24 месеца, разходите за електричество ще са около 3600 лв. Тази калкулация е направена при условие, че пълният заряд на батериите е с продължителност 1 час, което не отговаря на изискването, посочено в т. 2.1.1 от проекта на договор, част от документацията за обществената поръчка.

4. Според „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД разходите за изпълнение на дейностите са калкулирани при основна заплата от 1600 лв., като са посочени разходи за трима работници за 24 месеца от общо 115 200 лв., като не са включени надбавки над основната заплата и плащаните от работодателя осигуровки.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящето решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 ЗОП.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, докладът и протоколите от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Решението подлежи на обжалване по реда на § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

НЖ/ЕВ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения