Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1579-ПВР/МИ
София, 23 януари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ценово, област Русе, назначена с Решение № 320-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-839/23.01.2012 г. от Галина Цветанова Георгиева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ценово, област Русе, като на мястото на Владислав Георгиев Косаков - член на ОИК, да бъде назначен Тихомир Бориславов Попов. Към предложението са приложени: заявление от Владислав Георгиев Косаков за освобождаването му като член на ОИК - Ценово; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Тихомир Бориславов Попов; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ценово, област Русе, Владислав Георгиев Косаков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ценово, област Русе, Тихомир Бориславов Попов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения