Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1576
София, 24 ноември 2022 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

На основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и § 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Изборния кодекс (ИК), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагането на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 74, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП и § 3 от ДР на ИК с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ А-4 Модел 517“.

1. Предметът на обществената поръчка включва поддържането, съхранението и транспортирането на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ А-4 Модел 517 за срок от 24 месеца.

2. Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на ЗОП, която се възлага чрез открита процедура по реда на чл. 74 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП и § 3 от ДР на ИК.

Съгласно § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат относно техниката, консумативите, машините за машинното гласуване, компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали и разяснителната кампания.

Поддържането, съхранението и транспортирането на акумулаторните батерии ще се извършват при условията на сключен Договор с избрания Изпълнител.

Кандидатите могат да подават една оферта.

3.1. Максималната прогнозна стойност за поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ А-4 Модел 517, е до 194 000,00 лв. без ДДС или до 232 800,00 лв. с вкл. ДДС.

3.2. Цената на транспортирането на акумулаторни батерии и товаро-разтоварна дейност от склад на ЦИК до склад на Изпълнителя и обратно е включена в максималната прогнозна стойност на обществената поръчка.

Към участника се поставя изискване за транспортиране и извършване на товаро-разтоварните дейности на акумулаторните батерии от местосъхранението им до склада за съхранение на СУЕМГ и обратно. Транспортирането се извършва за цялото количество батерии или за част от тях в срок до 7 календарни дни от заявяването.

4. Срок за изпълнение на договора 24 месеца.

5. Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите е „икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена“.

6. На основание чл. 104, ал. 2 ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

7. Одобрява документацията за обществената поръчка.

8. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

 • да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;
 • да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване, по реда на § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения