Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
София, 28 май 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 148-НС от 26 май 2021 г. е регистрирала партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № НС-04-03-104 от 28 май 2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 2373 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съответно регистрацията на партията, извършена при условие на неприключила процедура, следва да се заличи.

На основание чл. 137, ал. 4 във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 129, ал. 1 ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., извършена с Решение № 148-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и анулира издаденото удостоверение.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения от партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения