Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1557-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Алтернативата на гражданите“ чрез пълномощника Мария Гвоздейкова-Златева, срещу решение № 93 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Твърдица

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1192 от 26.10.2019 г. от коалиция „Алтернативата на гражданите“ чрез пълномощника Мария Гвоздейкова-Златева, срещу решение № 93 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Твърдица.

Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е постановено при съществени нарушения на закона. Излага фактите, посочени в жалбата си до ОИК. Твърди, че на 21.10.2019 г., 13.00 ч., в ЦГ „Щастливо детство“, ул. „Цар Калоян“ 27, гр. Твърдица, е проведена среща между Атанас Атанасов – кандидат за кмет на община Твърдица, и Петко Ненов – кандидат за общински съветник в листите на ПП ГЕРБ и персонала на горепосочената детска градина с агитационна цел. Според жалбоподателя това е в категорично противоречие с чл. 182, ал. 1 ИК и представлява грубо нарушение на закона. Към жалбата допълнително са представени потвърждения от две лица, присъствали на срещата. Моли Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение поради противоречие с нормите на ИК и незаконосъобразност.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

Видно от протокол № 18 от 25.10.2019 г. от заседание на ОИК – Твърдица по преписката на 24 октомври 2019 г. с вх. № 141 от 24.10.2019 г. е постъпило потвърждение от И. Н. С.-Д. – служител в детската градина на длъжност „медицинска сестра“, в което се твърди, че е провеждана открита агитация пред служителите и персонала. Общинската избирателна комисия е получила и удостоверение от Я. К. – директор ДГ „Щастливо детско“, в което се твърди, че на действително проведената с двамата кандидати среща е направен анализ на извършените дейности, касаещи развитието на детската градина като образователна институция и са очертани приоритетите в образователната политика. В удостоверението се твърди, че не е извършвана агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. В изискания по преписката отговор на кандидата за кмет Атанас Атанасов се обяснява, че посещението е било по покана на директора на детската градина, срещата е имала работен характер и не е нарушена разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата на коалиция „Алтернативата на гражданите“ за основателна по следните съображения:

В оспореното решение № 93 от 25.10.2019 г. на ОИК – Твърдица липсват мотиви, въз основа на които Комисията е оставила без последствия съответната жалба. Общинската избирателна комисия се е задоволила да посочи, че в материалите по преписката се съдържат противоречиви твърдения и че не е в правомощията й да установи тяхната истинност. Освен това ОИК не е съобразила жалба с вх. № 142 от 24.10.2019 г. на ОИК от М. С. Ж. – помощник-възпитател в ДГ „Щастливо детство“, в която също се твърди, че е провеждана открита агитация пред служители на персонала на детската градина.

Детските градини по смисъла на чл. 182, ал. 1 ИК са учреждения, финансирани с публични средства. При постановяване на оспореното решение общинската избирателна комисия е допуснала нарушение на административно-производствените правила, като не е изложила подробни мотиви, на които основава своя акт.

Централната избирателна комисия намира, че решението следва да бъде отменено и преписката върната на ОИК за ново произнасяне по същество със задължителни указания за излагане на правни и фактически основания.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 93 от 25.10.2019 г. на ОИК – Твърдица.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Твърдица, за ново произнасяне съобразно мотивите в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения