Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-МИ
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: възражение от Милчо Иванов Владимиров, представляващ ПП „Нова Алтернатива“, срещу решение № 173 от 25.10.2019 г. на ОИК – Ботевград

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила преписка по възражение от ОИК – Ботевград с вх. № МИ-15-1160 от 25.10.2019 г. от Милчо Иванов Владимиров, представляващ ПП „Нова Алтернатива“, срещу решение № 173 от 25.10.2019 г. на ОИК – Ботевград.

Жалбоподателят Милчо Иванов Владимиров оспорва решение № 173 от 25.10.2019 г. на ОИК – Ботевград, с коeто е установено нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК. Жалбоподателят твърди, че в агитационните материали на Васил Гергов – кандидат за кмет на община Ботевград, издигнат от ПП „Нова Алтернатива“ знамето няма правоъгълна форма и цветните полета не са еднакви по форма и размери. ОИК – Ботевград е извършила проверка във връзка с постъпилата жалба и с решение № 173 от 25.10.2019 г. е установила нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК. В решението са дадени указания на ПП „Нова Алтернатива“ незабавно да премахне агитационните материали, на които е изображението на Васил Гергов върху фон на знамето на Република България, като е дала и срок за изпълнение на кмета на община Ботевград и на кметовете на населените места от община Ботевград да премахнат агитационните материали. 

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката по жалбата, намира същата за неоснователна. Съгласно чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК в агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Не е необходимо при използването в агитационен материал на националния символ, какъвто е българското национално знаме същото да е възпроизведено формално и точно, съобразно изискванията за неговата форма и съдържание според разпоредбите на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. За да е налице нарушение на забраната е достатъчно в агитационния материал да се съдържа внушение, основано на националния символ – българското знаме, какъвто е приложеният към жалбата агитационен материал – предизборен плакат.

Предвид изложеното жалбата се явява допустима като подадена от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Милчо Иванов Владимиров, представляващ ПП „Нова Алтернатива“, срещу решение № 173 от 25.10.2019 г. на ОИК – Ботевград, в частта относно установяване на нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Милчо Иванов Владимиров, представляващ ПП „Нова Алтернатива“, срещу решение № 173 от 25.10.2019 г. на ОИК – Ботевград, в частта относно възлагане за премахване на агитационните материали на територията на община Ботевград.

Решението на ОИК – Ботевград подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област чрез ОИК – Ботевград в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения