Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1543-МИ
София, 20 декември 2011 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 137 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г. се прилага съответно Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 3 на решението датата „15 октомври 2011 г." се заменя с датата „3 март 2011 г.";

б) в т 3, буква „б" на решението датата „21 юни 2011 г." се заменя с датата „6 декември 2011 г.", а изразът в скобите се заменя с израза „датата на обнародване в „Държавен вестник" на укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24 ноември 2011 г. на Президента на Република България - бр. 96 от 2011 г.".

Агенциите, получили разрешение от ЦИК за извършване на социологически проучвания в деня на изборите на 23 октомври 2011 г. по реда на т. 3 от Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г., представят в ЦИК само заявление с приложено удостоверение за актуално състояние, издадено след 6 декември 2011 г.;

в) в т. 4 от решението датата „18 октомври 2011 г." се заменя с датата „6 март 2011 г.";

г) в т. 5 от решението датата „20 октомври 2011 г." се заменя с датата „8 март 2011 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения