Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1530-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от И. М. П. срещу решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-484 от 21.10.2019 г. от И. М. П. срещу решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община. А с вх. № МИ-15-1082 от 23.10.2019 г. е получена административната преписка от ОИК – Столична община, по обжалваното решение.

С решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. ОИК – Столична община, се е произнесла по сигнал на И. М. П. с вх. № 647/18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, за твърдени нарушения на Изборния кодекс чрез поставяне на агитационни материали на ГЕРБ/СДС върху общински терени публична и/или частна общинска собственост, на общински обекти публична и/или частна общинска собственост, без разрешение на собственика СО и извън определените места със Заповед № СОА 19-РД09-1292/17.09.2019 г. и Приложение № 1 на кмета на Столична община. С посоченото по-горе решение ОИК – Столична община, оставя без разглеждане жалбата в частта по отношение на поставянето на агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС на Пазари Запад до Националния стадион „Васил Левски“ (на паркинга от югозапад до бул. Евлоги Георгиев) и на стената на обекта – гумаджийница до бл. 510 в ж.к. „Дружба 2“. Също така не установява извършване на нарушение на правилата на предизборна агитация, определени с Изборния кодекс и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, по отношение на агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС, поставени на Пазари Запад в Люлин, на Пазари Север, на пазара в жк „Дружба 1“ пред Пощенски клон 1592 и двустранен билборд на тротоара публична общинска собственост при входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, да бъде отменено, като се посочва и че чрез агитационния материал, поставен на тротоар на входа на Южния парк, е нарушен чл. 183, ал. 2 ИК, тъй като липсва обособено поле от 10% от лицевата част с надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ – обстоятелство, по което ОИК – Столична община, не се е произнесла.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – частично основателна.

Решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, относно поставените агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС на Пазари Запад до Националния стадион „Васил Левски“ (на паркинга от югозапад до бул. „Евлоги Георгиев“) и на стената на обекта – гумаджийница до бл. 510 в ж.к. „Дружба 2“ е немотивирано. За тези агитационни материали в обжалваното решение общо и без каквато и да е конкретизация и яснота само се декларира, че ОИК вече е била сигнализирана с предходни жалби/сигнали, извършила е съответните проверки и се е произнесла с решения. Няма изясняване на фактическата обстановка във връзка и по отношение на твърдените конкретни нарушения, посочени от жалбоподателя, както и с кои решения и за какво точно ОИК – Столична община, се е произнесла.

По отношение на поставените агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС на Пазари Запад в Люлин, на Пазари Север, на пазара в жк „Дружба 1“ пред Пощенски клон 1592 и двустранен билборд на тротоара публична общинска собственост при входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“ ОИК – Столична община, правилно е приела, че в случая агитационните материали са разположени на билборди в резултат на търговски взаимоотношения съгласно Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, които не са предмет на регулация от Заповед № СОА 19-РД09-1292/17.09.2019 г. и Приложение № 1 на кмета на Столична община на кмета на Столична община.

Същевременно от наличния снимков материал по административната преписка, приложен към сигнал на И. М. П. с вх. № 647/18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, е видно, че действително в агитационния материал, разположен на билборд при входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“, няма обособено поле съгласно изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК, заемащо не по-малко от 10% от лицевата площ на този агитационен материал, с информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. По отношение на това обстоятелство ОИК – Столична община, не е изразила становище, не е извършила проверка и не се е произнесла за наличието или липсата на нарушение на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, в частта относно оставяне без разглеждане по отношение на поставянето на агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС на Пазари Запад до Националния стадион „Васил Левски“ (на паркинга от югозапад до бул. Евлоги Георгиев) и на стената на обекта – гумаджийница до бл. 510 в ж.к. „Дружба 2“.

ОТМЕНЯ решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, в частта относно неустановяване извършване на нарушение на правилата на предизборна агитация, определени с Изборния кодекс и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, по отношение на агитационния материал на МК ГЕРБ/СДС, поставен на двустранен билборд на тротоара публична общинска собственост при входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. М. П. срещу решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Столична община, в останалата част на решението.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община, за ново разглеждане  и произнасяне в отмените части на решение № 851-МИ от 18.10.2019 г. съгласно мотивите в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения