Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1527-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-4) от 24.10.2019 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 1283-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев, в полза на 30 (тридесет) лица – представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица.

С вх. № МИ-18-40 от 24.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 30 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 30 (тридесет) упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Момчил Валентинов Драганов

2.       

Мартин Василев Алексов

3.       

Цветан Георгиев Лалов

4.       

Драгомир Станимиров Ваклинов

5.       

Йорданка Борисова Младенова

6.       

Илияна Недкова Кацанска

7.       

Саша Йорданова Йорданова

8.       

Антоанета Йорданова Георгиева

9.       

Росица Стефанова Попова

10.  

Мария Стоянова Колева

11.  

Росица Драгомирова Алексова

12.  

Васил Георгиев Алексов

13.  

Александър Георгиев Дончев

14.  

Румяна Кръстанова Пейчева

15.  

Злати Ангелов Георгиев

16.  

Гергана Георгиева Дончева

17.  

Франческа Янкова Гигова

18.  

Нонка Ангелова Попова

19.  

Силвия Стоянова Донева

20.  

Александър Иво Карастойков

21.  

Валери Кирилов Йонев

22.  

Десислава Йорданова Йонева

23.  

Тодор Георгиев Сарафов

24.  

Ивайло Видинов Георгиев

25.  

Николина Николаева Бисерова

26.  

Силвия Иванова Бисерова Виденова

27.  

Мая Йорданова Кирилова

28.  

Георги Канов Петров

29.  

Соня Георгиева Димитрова

30.  

Николай Иванов Бисеров

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения