Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1509-ЕП
София, 29 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  обявяване за избран на 18-тия член на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с изх. № 150-06-252 от 28.11.2011 г. от Народното събрание във връзка с информация от Генералния секретариат на Европейския съвет относно приключването на ратификационния процес и депозирането на 27-те ратификационни документа на Протокола за изменение на Протокол 36 към Договора от Лисабон, с който броят на членовете на Европейския парламент се увеличава с нови 18 членове за настоящия парламентарен мандат на Европейския парламент - до изборите през 2014 г. Съгласно чл. 261 от Изборния кодекс председателят на Народното събрание уведомява председателя на Европейския парламент за избраните членове на Европейския парламент от Република България. В случая председателят на Народното събрание на Република България следва да уведоми председателя на Европейския парламент за имената на 18-тия член на Европейския парламент от Република България.
При влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон (ратифициран със закон - ДВ, бр. 36 от 2008 г.), броят на членовете на Европейския парламент от Република България се увеличава на 18. В случай че бъде прието решение от Европейския съвет броят на членовете на Европейския парламент за мандата 2009 - 2014 г. да бъде приведен в съответствие с Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, то 18-тият мандат се получава от партията или коалицията от партии, представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък. При еднакви остатъци мандатът се печели след жребий, съгласно разпоредбата на § 44, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ДВ, бр. 25 от 2009 г.), отменен с § 9, т. 3 от ПЗР на Изборния кодекс. В изпълнение на посочената разпоредба Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България е приела Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г., с което е предвидено:
„V. При влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон (ратифициран със закон - ДВ, бр. 36 от 2008 г.), броят на членовете на Европейския парламент от Република България се увеличава на 18. При приемане на решение от Европейския съвет броят на членовете на Европейския парламент за мандата 2009 - 2014 г. да бъде приведен в съответствие с Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност осемнадесетият мандат се получава от „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък."
В протокол за изменение на Протокол 36 относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ОВ, 2010/С263/01) чл. 2, § 1 от протокола предвижда допълнително един мандат (18-ти) за Република България в Европейския парламент. Разпоредбата на чл. 2, § 2 от същия протокол урежда условията и реда за обявяване на имената на новите членове на Европейския парламент, като регламентира, чрез дерогация от чл. 14, § 3 от Договора за Европейския съюз, съответните държави-членки да определят лицата, които ще заемат допълнителните места, посочени в § 1, в съответствие със законодателството на съответната държава-членка и при условие, че въпросните лица са избрани въз основа на всеобщо пряко избирателно право, съгласно буква „б" - въз основа на резултатите от изборите за Европейски парламент от 4 до 7 юни 2009 г.
След произведените избори за членове на Европейския парламент при условията и по реда на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (отм.) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент с Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. е обявила окончателните резултати от произведените на 7 юни 2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и разпределението на мандатите по листи на участвалите в изборите партии и коалиции. Със същото решение е предвидено при влизане в сила на решението за допълнителен мандат за Република България този мандат да бъде получен от „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", която е с най-голям неоползотворен остатък.
Предвид изложеното и съгласно т. ІІІ от Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г., за 18-ти член на Европейския парламент от Република България следва да бъде обявен Светослав Христов Малинов от листата на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ".
На основание чл. 26, ал. 4, т. 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия въз основа на резултатите от изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 7 юни 2009 г.,

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за избран Светослав Христов Малинов, ЕГН ..., от листата на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" като 18-ти член на Европейския парламент от Република България.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения