Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за установяване на нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК, допуснато от „Радио Гама“ – гр. Видин, препратен по компетентност на ОИК - Видин

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-20-325 от 18.10.2019 г. e постъпил сигнал от Съвета за електронни медии, който съдържа писмо и приложен диск със запис на част от предаване, разпространено в програма „Радио Гама“ - гр. Видин: клип на кандидат за кмет на гр. Видин, издигнат от местна коалиция, както и снимки на екран, с искане за преценка дали предизборният клип представлява агитационен материал, за който не се съдържа информация по чл. 180, ал. 1 ИК. В сайта на доставчика липсва информация за сключен договор. Предвид това, че сигналът касае регионална медия, Централната избирателна комисия с протоколно решение от 19.10.2019 г. го е изпратила на ОИК – Видин за произнасяне по компетентност.

На 19.10.2019 г. ЦИК е получила писмо от ОИК – Видин с вх. № МИ-15-1-30, с което ОИК – Видин връща на ЦИК по компетентност преписката по сигнала на СЕМ.

На 20.10.2019 г. ЦИК с протоколно решение е препратила повторно сигнала на ОИК – Видин с указание да се произнесе с решение и да издаде АУАН за нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК. В отговор на това ОИК – Видин е приела решение № 109-МИ от 20.10.2019 г., с което повторно се е произнесла, че нарушението следва да се установи с решение на ЦИК и АУАН да се състави от председателя на ЦИК, поради което е върнала отново сигнала на Централната избирателна комисия за произнасяне по компетентност.

Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 19 и чл. 496, ал. 1 ИК общинската избирателна комисия контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, а актовете за установяване на тези нарушения се съставят по решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията й. Цитираният от ОИК – Видин чл. 496, ал. 2, т. 1 е във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 23 и 24 и касае контрола, който осъществява Централната избирателна комисия спрямо доставчиците на медийни услуги с национален обхват.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 109-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Видин.

ВРЪЩА сигнала, получен от СЕМ относно нарушение, допуснато от „Радио Гама“ – гр. Видин, на ОИК – Видин за произнасяне с решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения