Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1504-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Баните, област Смолян

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Баните, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1052/22.10.2019 г. с приложено предложение от Кирил Асенов Колачев – упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти – НФСББ, Атака и ВМРО“ за временно освобождаване на Владимир Райчев Кадиев като зам.-председател на ОИК поради заболяване. Предлага се на негово място да бъде назначена Лидия Миткова Янева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лидия Миткова Янева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Баните, област Смолян, Лидия Миткова Янева, ЕГН …, на мястото на Владимир Райчев Кадиев, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия зам.-председател на ОИК - Баните да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения