Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1502-ПВР/МИ
София, 21 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Бяла, област Русе, назначена с Решение № 366-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-813/21.11.2011 г. от Николай Стефанов - упълномощен представител на „Коалиция за България" в община Бяла, област Русе, за промени в ОИК - Бяла, област Русе, като на мястото на Любомир Тодоров Спирдонов, член на общинската избирателна комисия да бъде назначена Нина Йорданова Кюркчиева. Към предложението са приложени: заявление от Любомир Тодоров Спирдонов да бъде освободен като член на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за висше образование на Нина Йорданова Кюркчиева; заверено копие от пълномощно на Николай Косев Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бяла, област Русе, Любомир Тодоров Спирдонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бяла, област Русе, Нина Йорданова Кюркчиева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения