Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1499-НС
София, 29 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Постъпило е заявлениe с вх. № 5-1 от 28.09.2022 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова-Цветкова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1354-НС от 31.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – представляваща сдружението, в полза на Стоянка Иванова Балова-Цветкова;

- пълномощно от Стоянка Иванова Балова-Цветкова в полза на 27 (двадесет и седем) лица – представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 27 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 23 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установи несъответствия

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 23 (двадесет и трима) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Асен Димитров Ангелов

 

2.

Елена Димитрова Йорданова

 

3.

Минчо Емилов Евтимов

 

4.

Митко Кузманов Карагьозов

 

5.

Наска Костадинова Янева

 

6.

Иванка Златанова Илиева

 

7.

Елена Йорданова Ройнева

 

8.

Добри Петров Добрев

 

9.

Тихомир Георгиев Костов

 

10.

Росица Николова Генчева

 

11.

Михаил Тодоров Генчев

 

12.

Евгения Иванова Ангелова

 

13.

Мартина Чавдарова Волева

 

14.

Спас Красимиров Миланов

 

15.

Павел Йорданов Галинов

 

16.

Димитър Георгиев Димитров

 

17.

Ели Илиянова Мишкова

 

18.

Денис Атанасов Атанасов

 

19.

Александър Александров Ласкин

 

20.

Антон Тодоров Бараков

 

21.

Борис Каменов Илиев

 

22.

Стоян Петров Цветков

 

23.

Рада Атанасова Келевска-Терзиева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения