Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1498-ПВР/МИ
София, 18 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Берковица, област Монтана, назначена с Решение № 136-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-810/15.11.2011 г. от Петър Илиев Якимов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Берковица, област Монтана. Предлага се на мястото на председателя на комисията Гергана Петрова Антонова-Ценова да бъде преназначен Пламен Дончев Първанов, досегашен член, а Пламена Георгиева Чубурова да бъде назначена за член. Към предложението са приложени: заявление от Гергана Петрова Антонова-Ценова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пламена Георгиева Чубурова; пълномощно на името на Петър Илиев Якимов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Гергана Петрова Антонова-Ценова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламен Дончев Първанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г..
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламена Георгиева Чубурова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения