Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1495-НС
София, 28 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките

Постъпило е заявление с вх. № 16 от 28.09.2022 г. от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“, от Стоил Иванов Цицелков – представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Стоил Иванов Цицелков – представляващ сдружението, в полза на 17 (седемнадесет) лица – представители на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 17 (седемнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- удостоверение за актуално състояние на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ от 28.09.2022 г. по ф.д. № 821/2010 г.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 16 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 1 лице за регистрация като наблюдател извън страната.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 13 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие с наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 13 (тринадесет) упълномощени представители на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Розалина Петрова Гьобеклиева - Балтова

 

2.

Анелия Петрова Гьобеклиева

 

3.

Михаил Петров Василев

 

4.

Александър Николаев Александров

 

5.

Тихомир Райчев Стоянов

 

6.

Тодор Милев Балтов

 

7.

Ралица Николаева Карамусалова

 

8.

Пламен Василев Мишинев

 

9.

Силвия Йорданова Петрова-Митева

 

10.

Деница Калинова Цветкова

 

11.

Моника Деянова Иванова

 

12.

Стоил Иванов Цицелков

 

 

Извън страната:

 

 

Димитър Сашов Балчов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения