Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1495-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Стефанов Малешков – кандидат за общински съветник в община Септември от коалиция „Алтернатива на гражданите“, срещу решение № 128 от 18.10.2019 г. на ОИК – Септември

Постъпила е жалба чрез Общинската избирателна комисия – Септември по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1012 от 19.10.2019 г. от Борислав Стефанов Малешков – кандидат за общински съветник в община Септември от коалиция „Алтернатива на гражданите“, срещу решение № 128 от 18.10.2019 г. на ОИК – Септември.

С обжалваното решение ОИК – Септември не е установила нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс по т. 1, 2 и 3 от сигнал с вх. № 154 от 15.10.2019 г.

Жалбоподателят твърди, че с т. 1 на негов сигнал с вх. 154 от 15.10.2019 г. е сезирал общинската избирателна комисия за нарушение, извършено от кандидата за кмет на община Септември от Местна коалиция „Обединени земеделци“ (ПП „ГЕРБ“, Партия ВМРО – БНД“, ПП „НФСБ“) Марин Василев Рачев и кандидата за общински съветник Асен Гаджев. На 13 октомври 2019 г. кандидатите участват в откриване на две ремонтираните улици в „Калимана“ – ул. „Стефан Захариев“ и ул. „Бузлуджа“. Твърди, че улиците са ремонтирани с публични средства.

С точка 2 от сигнала, при аналогична фактическа обстановка, заявява, че на 13 октомври 2019 г. кандидатът за общински съветник в община Септември Николай Гугутков от същата коалиция, в присъствието на кандидата за кмет Марин Рачев, откриват официално обновения парк при Костницата, който е реновиран също с публични средства. И двете събития са отразени на страницата на „Локомотив Септември“ във фейсбук. Прави оплакване, че полученият отговор от община Септември по отправено запитване от ОИК относно двете събития не е конкретен и че се отговаря нещо съвсем различно.

По т. 3 от сигнала е поискано да се установи нарушение на същата коалиция за това, че се поставят нейни предизборни материали на стълбовете за улично осветление по бул. „България“. Изразява недоволство от оспореното решение в тази му част, тъй като ОИК не е разполагала с договора, който урежда поставянето на агитационни материали според изискания отговор на община Септември. Позовава се и на изричната заповед за поставяне на агитационни материали на обекти с режим на публична общинска собственост и моли ЦИК да изиска посочения договор. Моли за отмяна на решение № 128 от 18.10.2019 г. на ОИК – Септември в цялост като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е основателна по следните съображения:

В съдържанието на по т. 1 и 2 описания по-горе сигнал са инкорпорирани снимки от социалната мрежа фейсбук на страницата на „Локомотив Септември“. Също в съдържанието на сигнала по т. 3 са инкорпорирани снимки на бул. „България“.

Във връзка с твърденията по т. 1 и т. 2 на сигнал с вх. № 154 от 15.10.2019 г. ОИК е изискала информация от община Септември, в отговор на което с писмо вх. № 174 от 17.10.2019 г. на ОИК, подписано от Лилия Етова, вр.и.д. кмет на общината, удостоверява, че общината няма договорни отношения с профила „Локомотив – Септември“ и, че не е провеждала мероприятия по откриване на улица или други обекти, за да се търси нейната обвързаност към нечии граждански инициативи.

Във връзка с твърденията по т. 3 на сигнала със същото писмо е заявено, че община Септември има сключен договор за поставяне на пана, разположени на стълбовете за улично осветление по бул. „България“, без да се уточнява с кой е сключен договора.

При обсъждането и приемането на оспореното решение, видно от протокол № 15 от 18.10.2019 г., ОИК – Септември е отхвърлила направени искания да се изиска от община Септември договора, за който общината сочи в писмото си, че касае пана на стълбовете за улично осветление по бул. „България“, както и данни с кого е сключен този договор, кога е сключен, на какво правно основание, както и платени ли са посочените в този договор суми за ползването на съответните пана.

Относно т. 1 и т. 2 на оспореното решение Централната избирателна комисия намира, че жалбата е основателна, тъй като решението е постановено при непълнота на доказателствата. Общинската избирателна комисия разполага с доказателства за извършено откриване на 13.10.2019 г. от ОИК – Септември с участието на кандидати за кмет на общината и общински съветници на ул. „Стефан Захариев“ и ул. „Бузлуджа“ и обновения парк при Костницата.

Общинската избирателна комисия обаче не е изяснила фактическата обстановка в цялост. Същата е следвало да изиска удостоверение от община Септември, с което да се удостовери – извършван ли е ремонт на ул. „Стефан Захариев“ и ул. „Бузлуджа“ и парка при Костницата, в кой период, на каква цена и с какви средства и други обстоятелства. Също така е следвало да се извърши проверка за публикации в местната преса, потвърждаващи осъщественото официално откриване на улиците и парка. Без тези факти обоснован извод за наличието или липсата на нарушение на забраната на чл. 168, ал. 3 ИК не може да бъде направен.

Централната избирателна комисия намира, че оспореното решение в частта по т. 3 е незаконосъобразно, също поради неизясняване на фактическата обстановка. Общинската избирателна комисия е следвало да изиска договора за наем, който кмета на общината е удостоверил, че община Септември е сключила с предмет: поставяне на пана, разположени на стълбовете за осветление на бул. „България“, в който смисъл е било направено предложение при приемане на оспореното решение. Това е необходимо, тъй като в удостоверението на общината не се сочи с кое лице е сключен договора.

Като не е изяснила фактическата обстановка в цялост и по трите оплаквания, направени в сигнала, с който е сезирана, ОИК е допуснала нарушение на правилата за издаване на оспорения акт, което следва да бъде коригирано след отмяната на същия и при повторното произнасяне на ОИК с решение.

При проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове – Кристина Стефанова, Цветанка Георгиева, Таня Цанева, Силвия Стойчева, Николай Николов, Ивайло Ивков и Емил Войнов, а „ПРОТИВ“ 9 членове – Стефка Стоева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова и Мирослав Джеров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Септември.

Решението на ОИК – Септември, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Септември в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения