Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1494-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5 (5-1) от 21.10.2019 г. от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, подписано от представляващия Златан Кирилов Стойков, чрез Васил Василев Върбанов, регистрирана с Решение на ЦИК № 1304-МИ от 07.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Златан Кирилов Стойков – председател на СОСЗР, в полза на 70 лица – упълномощени представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 70 (седемдесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 70 лица.

На 21.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 64 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 64 (шестдесет и четири) упълномощени представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Момчил Николов Трифонов

2.     

Илия Владимиров Мандров

3.     

Тодор Иванов Енев

4.     

Милко Петров Томов

5.     

Фильо Борисов Филев

6.     

Денислав Станков Георгиев

7.     

Тодор Костадинов Спасов

8.     

Дамян Тодоров Дамянов

9.     

Огнян Динчов Велев

10.  

Асен Маринов Граматиков

11.  

Евгени Александров Ангелов

12.  

Василка Тодорова Тимова

13.  

Тодор Иванов Тодоров

14.  

Веселина Бойкова Михайлова -Тенева

15.  

Цвета Велчева Найденова

16.  

Румяна Симеонова Пангарова

17.  

Димитър Климентов Димитров

18.  

Лилия Георгиева Завкова

19.  

Тотко Найденов Стоянов

20.  

Рачо Борисов Илиев

21.  

Кирил Тодоров Куртев

22.  

Иван Асенов Шопов

23.  

Николай Димитров Гогов

24.  

Валентин Георгиев Николчев

25.  

Красимир Боянов Кръстев

26.  

Петър Давидков Костадинов

27.  

Бистра Георгиева Василева

28.  

Николай Петров Тинов

29.  

Димитър Атанасов Петров

30.  

Георги Станков Петров

31.  

Асен Лазаров Паунов

32.  

Димитър Георгиев Стоичков

33.  

Петър Христов Овнаров

34.  

Васил Ангелов Славков

35.  

Стефан Опров Кокоров

36.  

Росен Иванов Иванов

37.  

Дора Славчева Щуркова

38.  

Йорданка Василева Кирева

39.  

Величка Димитрова Мълчанкова

40.  

Елка Андонова Мацова

41.  

Георги Божидаров Николов

42.  

Елена Томова Христова

43.  

Виолета Илиева Панева

44.  

Катя Стойчева Орманлиева

45.  

Гергана Димитрова Александрова

46.  

Георги Андонов Серафимов

47.  

Тодор Петров Пелтеков

48.  

Десислава Славчева Мълчанкова

49.  

Румен Юлиянов Скендеров

50.  

Бояна Георгиева Юсева

51.  

Величка Николова Тунчева

52.  

Виолета Стоилова Делииванова

53.  

Тодорка Стефанова Калоферова

54.  

Валентин Кирилов Сарандев

55.  

Гергана Димитрова Фандъкова

56.  

Иванка Димитрова Димитрова

57.  

Валентина Йорданова Стойкова

58.  

Мария Илиева Шушутева

59.  

Живко Кирилов Медарев

60.  

Иван Ангелов Орманлиев

61.  

Велислава Орлинова Иванова

62.  

Андрей Руменов Ципаров

63.  

Силвет Бекирова Пилева

64.  

Велин Атанасов Тодоров

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения