Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1493-НС
София, 28 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11-2 от 28.09.2022 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева, чрез пълномощника Ивайло Тодоров Цветков, регистрирано с Решение на ЦИК № 1440-НС от 19.09.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на 35 (тридесет и пет) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 35 (тридесет и пет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 35 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 33 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 33 (тридесет и три) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Даниела Методиева Илиева

 

2.

Алекси Веселинов Станков

 

3.

Лиляна Младенова Петрова

 

4.

Дафинка Дочова Цекова

 

5.

Ваньо Миков Цеков

 

6.

Дилян Ваньов Миков

 

7.

Евгени Емилов Петров

 

8.

Милена Любенова Миланова

 

9.

Кочо Маринов Кочев

 

10.

Анка Милева Вълкова

 

11.

Емилия Иванова Вълкова- Александрова

 

12.

Гина Йорданова Игнатова

 

13.

Валери Асенов Игнатов

 

14.

Тончо Андреев Игнатов

 

15.

Ивайло Лазаров Тончев

 

16.

Митко Цветанов Гошев

 

17.

Цеца Методиева Сашова

 

18.

Асен Венциславов Асенов

 

19.

Младен Цветанов Тодоров

 

20.

Анюша Андреева Игнатова

 

21.

Димитър Александров Апостолов

 

22.

Ради Радков Ангелов

 

23.

Ермяна Максимова Станкова

 

24.

Радко Велков Радулов

 

25.

Ани Александрова Методиева

 

26.

Димитър Петров Димитров

 

27.

Пламен Гришев Илиев

 

28.

Елина Максимова Маркова

 

29.

Валентин Витанов Маринов

 

30.

Калин Иванов Крумов

 

31.

Иво Зарков Петров

 

32.

Чавдар Петков Манчев

 

33.

Данчо Малинов Динков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения