Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1479-ПВР/МИ
София, 7 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ненка Делчева Бедрозова – член на ОИК – Мирково, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 2672 от 02.11.2011 г. от Ненка Делчева Бедрозова - член на ОИК - Мирково, Софийска област, срещу действие на ОИК - Мирково, с което е било издадено заверено копие от решение № 65 от 29.10.2011 г. на ОИК - Мирково, с различно съдържание от онова, което жалбоподателката е гласувала и подписала.
Жалбоподателката твърди, че на въпросното заседание, на което е било взето конкретното решение, тя е гласувала „против", като е изразила особено мнение в писмен вид.
Към преписката са приложени решение № 65 от 29.10.2011 г. на ОИК - Мирково; присъствен лист с отбелязване вота на членовете на общинската избирателна комисия; протокол № 23 от 29.10.2011 г. на ОИК - Мирково, и мотиви за гласуване „против" с особено мнение по Решение № 65 от 29.10.2011 г. на ОИК - Мирково.
Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
От представените по преписката документи е видно, че решение № 65 от 29.10.2011 г. на ОИК - Мирково, е издадено в съответната форма и съдържание, отговарящи на изискванията на закона и е взето с необходимото мнозинство, а именно с 13 гласа „за" и 1 глас „против". Същото е било обявено на 29.10.2011 г. в 17,00 ч. и е свалено от таблото на 02.11.2011 г. в 15,00 ч. съгласно изискванията на чл. 33, ал. 2 от ИК.
Неоснователно е оплакването на Ненка Бедрозова, че преписът от решението е с различно съдържание от това, което тя е гласувала и подписала. Видно от протокол № 23 от 29.10.2011 г. Ненка Бедрозова е гласувала „против" и е приложила особено мнение в писмен вид. Решенията на общинската избирателна комисия се подписват от председателя и от секретаря на ОИК, същото важи и за протоколите от заседанията, така че Ненка Бедрозова не е подписвала въпросното решение и съответния протокол.
Жалбоподателката е подписала само своето особено мнение против това решение.
Решение № 65 от 29.10.2011 г. на ОИК - Мирково, е взето с необходимото мнозинство и изразява волята на цялата общинска избирателна комисия независимо, че някои от членовете й са гласували „против". Особените мнения не са неразделна част от решението и не следва да бъдат обявявани заедно със самото решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ненка Делчева Бедрозова - член на ОИК - Мирково, Софийска област, срещу действие на ОИК - Мирково, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения