Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1463-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 18.10.2019 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева – председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Окръжен съд – Монтана, от 16.10.2019 г., по ф.д. 8/2014 г.;

- копие от удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 011/17.10.2016 г.;

- копие от удостоверение № 417996 за вписване в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 417996 от КЗЛД;

- пълномощно в полза на Ивайло Тодоров Цветков;

- пълномощно от представляващата Иванка Дончева Делева в полза на 61 (шестдесет и едно лица) – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 61 (шестдесет и едно лица) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, за сдружението.

На 19.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 55 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК. За 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 55 (петдесет и пет) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“ за страната.

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Антон Александров Сандов

2.     

Ангел Асенов Асенов

3.     

Фабрицио Любомиров Димитров

4.     

Митко Кръстев Петров

5.     

Светослав Митков Кръстев

6.     

Емил Садков Асенов

7.     

Добрин Неделков Петков

8.     

Стефан ПетровСтефанов

9.     

Анатоли Атанасов Найденов

10.  

Диана Борисова Йорданова

11.  

Иванка Арсенова Илиева

12.  

Асен Георгиев Тодоров

13.  

Румен Асенов Василев

14.  

Бисер Венелинов Илиев

15.  

Борис Василев Борисов

16.  

Марин Митков Ваньов

17.  

Петьо Божидаров Петков

18.  

Цветан Йорданов Маринов

19.  

Борислав Емилов Борисов

20.  

БориславНеделков Цанов

21.  

Русин Ангелов Русинов

22.  

Борислав Зарков Рангелов

23.  

Галя Илиянова Илиева

24.  

Мирослав Кимонов Младенов

25.  

Велян Илиянов Илиев

26.  

Александър Сергеев Николов

27.  

Теменужка Симеонова Тодорова

28.  

Теодора Илиянова Тодорова

29.  

Цветелина Николаева Николова

30.  

Виолета Вълчева Иванова

31.  

Силвия Тодорова Илиева

32.  

Йордан Иванов Живков

33.  

Катя Костадинова Живкова

34.  

Юлиян Митков Найденов

35.  

Игнат Божков Николов

36.  

Татяна Илиева Николова

37.  

Станислав Николаев Стоянов

38.  

Митко Альошов Митков

39.  

Емил Златков Александров

40.  

Васил Ганчов Славов

41.  

Анастасия Борисова Йолова

42.  

Данаил Ганчов Славов

43.  

Зоя Кръстева Младенова

44.  

Тодор Иванов Живков

45.  

Анелия Стефчева Асенова

46.  

Ивайло Тодоров Цветков

47.  

Мирослав Кирилов Василев

48.  

Веселин Ангелов Иванов

49.  

Васил Асенов Борисов

50.  

Детелина Боянова Василева

51.  

Величка Венчова Каменова

52.  

Валери Аврамов Георгиев

53.  

Велизар Валериев Георгиев

54.  

Румен Ваньов Борисов

55.  

Христо Каменов Христов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения