Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1456-НС
София, 22 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4-1 от 21.09.2022 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, регистрирано с Решение № 1338-НС от 26.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружението.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 34 (тридесет и четири) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 34 (тридесет и четири) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 34 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 31 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 (тридесет и един) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Лиляна Асенова Генова

 

2.

Янка Ненкова Димитрова

 

3.

Мария Цветанова Генова

 

4.

Геновева Иванова Каменова

 

5.

Надежда Цветелинова Христова

 

6.

Моника Димитрова Георгиева

 

7.

Иванета Николаева Димитрова

 

8.

Първан Димитров Димитров

 

9.

Геновева Стоянова Вълкова

 

10.

Ирен Велкова Асенова

 

11.

Камелия Димитрова Стефанова

 

12.

Десислав Иванов Ангелов

 

13.

Калин Иванов Ангелов

 

14.

Габриел Валентин Величков

 

15.

Катя Станиславова Борисова

 

16.

Детелин Генчев Кирилов

 

17.

Ивалина Красимирова Илиева

 

18.

Атанас Богданов Снежанов

 

19.

Калоян Георгиев Георгиев

 

20.

Божидар Красимиров Каменов

 

21.

Борислав Георгиев Тодоров

 

22.

Баязид Валериев Иванов

 

23.

Илиян Демиев Георгиев

 

24.

Силвия Бранимирова Маринска

 

25.

Цветелина Богданова Снежанова

 

26.

Ваня Христова Георгиева

 

27.

Николай Статков Теодосиев

 

28.

Симеон Ангелов Симеонов

 

29.

Марио Ивайлов Георгиев

 

30.

Мартин Владимиров Ценов

 

31.

Десислава Емилова Петрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения