Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1451-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от И. П. С., срещу решение № 108-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Пещера

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-397\1 от 17.10.2019 г. от И. П. С., срещу решение № 108-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Пещера, с което е оставила без уважение негов сигнал с вх. № 117 от 15.10.2019 г. като недоказан и неоснователен.

С вх. № МИ 15-986 от 18.10.2019 г. в Централната избирателна комисия е получена административната преписка от Общинска избирателна комисия – Пещера по сигнал на И. П. С..

Централната избирателна комисия, след като се запозна с оплакванията в жалбата и с обжалваното решение намира за установено следното:

В ОИК – Пещера е получен сигнал от И. П. С., изпратен от Централната избирателна комисия по компетентност с вх. № 117/15.10.2019 г. В същия се твърди, че бившият кмет на община Пещера Николай Зайчев, продължава да ходи незаконно на работа и да ръководи работата на общинска администрация. Единственото доказателство в подкрепа на сигнала е приложеното обръщение към жителите на гр. Пещера, публикувано в личния профил на жалбоподателя в социална мрежа.

При това положение ОИК – Пещера е следвало да остави сигнала без разглеждане като недопустим, тъй като същият се основава на приложената към него извадка от публикувано обръщение в личния профил на жалбоподателя в социална мрежа. ОИК – Пещера е следвало да съобрази разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на Изборния кодекс, съгласно която социалните мрежи като фейсбук, туитър и други, както и личните блогове, не са медийни услуги. Следователно ОИК – Пещера не може да контролира тяхното съдържание. Вместо това ОИК – Пещера е счела, че в сигнала са изложени само твърдения, без доказателства и е постановила решение № 108-МИ от 15.10.2019 г., с което оставя без уважение сигнал с вх. № 117 от 15.10.2019 г. от И. П. С. като недоказан и неоснователен.

Оспореното решение № 108-МИ от 15.10.2019 г. е постановено по недопустим сигнал и следва да бъде обезсилено, а подадената жалба – оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 108-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Пещера.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пещера.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения