Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1443-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, Движение 21), срещу решение № 141 от 12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, Движение 21), срещу решение № 141 от 12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново. Жалбата заедно с комплектуваната преписка е получена от ОИК – Велико Търново с вх. № МИ-15-922 от 16.10.2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Велико Търново е оставила без уважение жалбата от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, Движение 21), която по същество е представлявала сигнал за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 ИК.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за оставяне на сигнала му без уважение като неоснователен, като подробно развива оплаквания,  че не е изследвана фактическата обстановка, че обстоятелствата сочат на осъществяване състава на нарушение по чл. 168, ал. 3 ИК. Счита, че решението на ОИК – Велико Търново е незаконосъобразно, тъй като разпространението на записа на беседата на министър-председателя с кандидата за кмет на Велико Търново е осъществено не само в социалната мрежа фейсбук, но и от много други медии. Прилага и доказателства за това. Моли за отмяна на атакуваното решение като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всяко едно от приложените към преписката доказателства и с всичките в цялост, намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес, а по същество за основателна.

Това е така, защото ОИК – Велико Търново в действителност не е изследвала в цялост изложената в сигнала към нея фактическа обстановка. Мотивирала е решението си единствено с аргумента, че данни за извършеното нарушение се съдържат само във фейсбук страницата на министър-председателя. Вместо това е била длъжна да изследва дали в действителност отговарят на обективната истина твърденията, съдържащи се в първоначално подадения сигнал, че министър-председателят Бойко Борисов, със служебния си автомобил, който лично шофира, и с ескорт от коли на МВР е направил пътуване из града, като е беседвал в автомобила с кандидата за кмет на ПП ГЕРБ Даниел Панов, коментирайки различните обекти, през които минават, отчитайки направеното през предходния мандат на кмета и изслушвайки и коментирайки плановете му за следващия мандат. Не е отчетен и несъмненият факт, видно от приложените доказателства към жалбата, че освен в личната фейсбук страница на премиера, въпросният тур из града е отразен на интернет страниците на няколко други медийни доставчици. Не е обсъдена и разпоредбата на § 1, т. 15, буква „б“, абзац трети от ДР на ИК, а именно относно изключението за профилите в социалните мрежи на медиите по букви „а“ и „б“. Видно е от приложените към жалбата доказателства и съдържанието на публикувания разговор по време на пътуването, че въпросното събитие е предизборна агитация в полза на кандидата за кмет на ПП ГЕРБ във Велико Търново. Не е изяснено от ОИК, но е твърде вероятно, видно от материалите, пътуването в действителност да е осъществено със служебния автомобил на премиера, ескортиран от автомобили на МВР, което е използване на публичен административен ресурс по смисъла на чл. 168, ал. 3 ИК във връзка с § 1, т. 18 от ДР на ИК. В конкретния случай дори не е от най-съществено значение къде и как е разпространен въпросният клип, а дали въпросното деяние в действителност се е осъществило. Компетентна да установи това обстоятелство, доколкото пътуването и разговора се твърди, че са се осъществили на територията на гр. Велико Търново, е именно ОИК – Велико Търново. Не е обсъдено също така и обстоятелството, че във въпросния видеоматериал са използвани и деца (ученици), за което компетентна да установи наличие или не наличие на нарушение по Закона за закрила на детето, е Държавната агенция за закрила на детето и сигналът в тази му част е следвало да се изпрати по компетентност на последната.

Поради горното обжалваното решение на ОИК – Велико Търново е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 141 от 12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Велико Търново за произнасяне съобразно указанията, дадени в мотивната част на това решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново, подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Велико Търново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения