Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1442 -МИ
София, 5 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 – Пловдив и Радио Пловдив в новите избори в община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 196, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив на регистрираните в ОИК за участие в новите изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

1. Общинската избирателна комисия - Сърница, провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив.

2. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

3. Регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив предоставят общо по не по-малко от 60 минути телевизионно и радио време за диспути между представителите на партиите, коалициите местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на Регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив и представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

 

Процедура:

4. Жребият се води от председателя на ОИК - Сърница. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или секретаря.

5. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или наименованието на инициативния комитет („ИК") с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партия, на коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

7. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

8. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията, местната коалиция или инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

9. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на ОИК по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив и на представители на средствата за масово осведомяване.

11. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 10 февруари 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения