Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1434-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2-1 от 16.10.2019 г. от сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“, подписано от изпълнителния директор Калин Костадинов Славов,  чрез пълномощника Мария Павлова Павлова, регистрирана с Решение на ЦИК № 1282-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Калин Костадинов Славов – изпълнителен директор, в полза на Мария Павлова Павлова; 

- пълномощно от Калин Костадинов Славов – изпълнителен директор, в полза на 30 (тридесет) лица – упълномощени представители на сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица.

На 17.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 30 (тридесет) упълномощени представители на сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Екатерина Каменщик

2.       

Катя Василева Христова-Вълчева

3.       

Огнян Димитров Минчев

4.       

Мария-Луиза Юлианова Дурева

5.       

Наталина Миленова Пиронска

6.       

Йоанна Георгиева Андреева

7.       

Полина Валентинова Димитрова

8.       

Хатче Османова Алиева

9.       

Луиза Кирилова Николова

10.  

Божидар Бисеров Колев

11.  

Николай Красимиров Петров

12.  

Савина Кирилова Балканска

13.  

Надя Илиянова Манджовска

14.  

Богомила Иванова Иванова

15.  

Вилиан Димитров Моллов

16.  

Габриела Танева Танева

17.  

Георги Георгиев Кунов

18.  

Даниела Добрева Пастармаджиева

19.  

Даниела Маринова Тянкова

20.  

Димитър Петров Пейчинов

21.  

Димитър Тодоров Пройков

22.  

Дияна Маринова Сариева

23.  

Елина Здравкова Калеканова

24.  

Златомира Младенова Користилова

25.  

Илияна Константинова Анчева

26.  

Лили Колева Кашева

27.  

Мария Илиева Мончевска

28.  

Нелита Бойкова Мирончова

29.  

Таня Василева Грудева

30.  

Юлияна Карамфилова Заимова


На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения