Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1431-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Йордан Георгиев Стойков срещу решение № 203 от 27.10.2011 г. и решения № 206, 207, 208 и 211 от 28.10.2011 г. на ОИК – Севлиево, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № 2526 от 29.10.2011 г. от Йордан Георгиев Стойков, срещу решение № 203 от 27.10.2011 г. и решения № 206, 207, 208 и 211 от 28.10.2011 г. на ОИК - Севлиево, с които е направена промяна в състава на секционни избирателни комисии по предложение на политически партии. Жалбата е подадена от Йордан Георгиев Стойков в качеството му на кандидат за кмет и общински съветник, издигнат от местна коалиция „Демократична левица".
В жалбата се твърди, че цитираните решения са неправилни и незаконосъобразни, поради това, че промяната в състава на СИК е направена след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1 от ИК; не е спазена процедурата по чл. 34 от ИК, доколкото новите членове не са били предложени от партиите на консултациите при кмета на общината; назначени са членове на СИК, които са били избрани за общински съветници, с което е нарушена разпоредбата на чл. 17 от ИК.
ЦИК намира, че жалбата е подадена в срок, но от лице без правен интерес, поради което се явява недопустима. Съгласно чл. 34 от ИК съставът на секционните избирателни комисии се определя по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент. Те са тези, които имат правен интерес от обжалване на решенията на ОИК по отношение състава на СИК.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Йордан Георгиев Стойков - кандидат за кмет и общински съветник в община Севлиево, срещу решение № 203 от 27.10.2011 г. и решения № 206, 207, 208 и 211 от 28.10.2011 г. на ОИК - Севлиево, област Габрово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения