Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1429-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Янко Стоянов Добрев – упълномощен представител на Корнелия Нинова в качеството й на представляващ коалиция „БСП за България“, срещу решение № 49-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК - Стралджа

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-902 от 15.10.2019 г. и в оригинал с вх. № 15-902\1 от 17.10.2019 г. от Янко Стоянов Добрев – упълномощен представител на Корнелия Нинова в качеството й на представляващ коалиция „БСП за България“, срещу решение № 49-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК – Стралджа. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение № 49-МИ от 14.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стралджа е установила нарушение на чл. 183, ал. 1 ИК, изразяващо се в поставяне на агитационни материали (плакати) от КП „БСП за България“, върху които графично са изобразени наименованията на коалиция „БСП за България“ и на „БСП“ в пъти по-голямо от това на КП „БСП за България“, което въвежда в заблуждение избирателите относно това от чие име се издава агитационния материал. От Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. на ЦИК е видно, че  „БСП“ не са регистрирани самостоятелно за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с оглед на което не следва да бъдат посочвани като агитационни материали на КП „БСП за България“. Графичното изобразяване на „БСП“ върху агитационните материали на КП „БСП за България“ е двусмислено и въвежда избирателите в заблуждение. С решение № 49-МИ от 14.10.2019 г. ОИК – Стралджа е указала на кмета на община Стралджа да премахне незабавно агитационните материали на КП „БСП за България“.

Жалбоподателят твърди, че решение № 49-МИ от 11.10.2019 г. ОИК – Стралджа е противоречиво и липсват мотиви, подкрепени с доказателства.

Моли Централната избирателна комисия да отмени изцяло обжалваното решение на ОИК – Стралджа.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост и приложения към нея снимков материал, намира жалбата за подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия приема констатациите, направени от ОИК – Стралджа. Счита, че е извършено нарушение на чл. 183, ал. 1 ИК, изразяващо се в изготвяне, поставяне и разпространяване на агитационни материали на КП „БСП за България“.

Решението на ОИК – Стралджа е правилно и законосъобразно.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 4 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стралджа.

Решението на ОИК – Стралджа, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез ОИК – Стралджа в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения