Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1427-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от ПП ГЕРБ чрез Мариета Станимирова Борисова – упълномощен представител, Коалиция „БСП за България“ чрез Иван Маринов Борисов и Ганка Иванова Георгиева – упълномощени представители, ПП „Движение за права и свободи“ чрез Ибрахим Халилов Яхов – упълномощен представител, КП „Обединение патриоти“ чрез Магда Илиева Миланова – упълномощен представител, ПП ВОЛЯ чрез Зейнеб Салиева Кедик – упълномощен представител и от Орхан Мехмед - вр.и.д. кмет на община Кубрат, срещу решение № 65-МИ от 13.10.2019 г. на ОИК - Кубрат

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба  с вх. № МИ-10-200 от 15.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Мариета Станимирова Борисова – упълномощен представител, Коалиция „БСП за България“ чрез Иван Маринов Борисов и Ганка Иванова Георгиева – упълномощени представители, ПП „Движение за права и свободи“ чрез Ибрахим Халилов Яхов – упълномощен представител, КП „Обединение патриоти“ чрез Магда Илиева Миланова – упълномощен представител, ПП ВОЛЯ чрез Зейнеб Салиева Кедик – упълномощен представител, срещу решение № 65-МИ от 13.10.2019 г. на ОИК – Кубрат, относно определяне броя на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на общината за произвеждане на насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Срещу същото решение в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-951 от 16.10.2019 г. е препратена по компетентност от ОИК – Кубрат и жалба от Орхан Мехмед - вр.и.д. кмет на община Кубрат.

Жалбоподателите по първата жалба твърдят, че по време на консултациите за съставите на ПСИК са се запознали с броя на постъпилите заявления от лица, отговарящи на изискванията на чл. 37 ИК. За осем от населените места: гр. Кубрат, с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с. Мъдрево, с. Север и с. Тертер са установили, че има подадени над 10 заявления за всяко от местата. Твърдят, че съгласно чл. 90 ИК и Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК следва да се създаде ПСИК за всяко отделно населено място, в което има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място.

Сочат, че с оспореното решение ОИК – Кубрат е определила само 3 броя ПСИК, които обхващат общо осемте населени места на територията на общината, поради което, считат че те няма да могат да обслужат всички избиратели, предвид големия им брой. Молят Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение като незаконосъобразно и да върне преписката на ОИК – Кубрат за ново разглеждане.

В жалбата си Орхан Мехмед - вр.и.д. кмет на община Кубрат, заявява, че към 12.10.2019 г. броят на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по населени места е, както следва: гр. Кубрат - 18, с. Беловец - 35, с. Бисерци - 13, с. Божурово - 10, с. Звънарци - 12, с. Мъдрево - 26, с. Север - 12 и с. Тертер – 18. Сочи, че със заповед № 919 от 12.10.2019 г. е утвърдил номерата на ПСИК. Моли оспореното решение на ОИК – Кубрат да бъде отменено като незаконосъобразно и опорочаващо изборния процес.

В становище, постъпило с изх. № 27/10.10.2019 г. председателят на ОИК – Кубрат твърди, че с оспореното решение ОИК по никакъв начин не е нарушила правото на гласуване на избирателите с подвижна избирателна кутия, тъй като е формирала 3 броя ПСИК с обхват на осем населени места. Позовава се на преценката на ОИК, че е възможно в рамките на изборния ден членовете на трите ПСИК да отидат до всеки избирател. Счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество основателни по следните съображения:

В предвидения чл. 37, ал. 1 ИК срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (12.10.2019 г.) в общинската администрация и кметствата на осем населени места на територията на община Кубрат, а именно: гр. Кубрат, с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с. Мъдрево, с. Север и с. Тертер, са постъпили общо 144 заявления от избиратели. Разпределението им по населени места е посочено във втората жалба. Със заповед № 919 от 12.10.2019 г. вр.и.д. кмет на общината е образувал 8 броя ПСИК за всяко от населените места и е утвърдил номерацията, обхватът и адресът на всяка от тях.

С оспореното решение, прието на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 5  и чл. 90 ИК, ОИК – Кубрат, въз основа на броя на подадените заявления, които отговарят на изискванията на чл. 37 ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, е определила три броя ПСИК на територията на община Кубрат, техният обхват и броят на членовете им.

Определеният брой на ПСИК според броя на подадените заявления за гласуване с ПСИК по населени места, противоречи на т. 7 на Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, която изисква отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия да се създаде за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес). Във всяко от осемте населени места броят на подадените заявления е над 10. Тъй като избирателите имат право да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок до 21 октомври 2019 г., броят на тези избиратели може да бъде по-голям. При това положение определените от общинската избирателна комисия три ПСИК, ще бъдат затруднени да посетят всички избиратели, желаещи да гласуват по този ред, предвид обстоятелството, че избирателният списък за всяка от трите ПСИК, ще включва поне 55 избиратели.

Централната избирателна комисия, счита че с цел осигуряване на възможност на всеки избирател, включен в избирателния списък за гласуване в ПСИК да може да упражни правото си на глас в изборния ден, ОИК следва да образува допълнителни ПСИК над определените 3 броя ПСИК в оспореното решение. Общинската избирателна комисия следва да определи броя на допълнителните ПСИК, като се съобрази с броя на подадените заявления за съответното населено място, географската близост на населените места.

При тези съображения оспореното решение следва да бъде отменено, като постановено в противоречие с материалния закон и върнато на ОИК – Кубрат, със задължителни указания да образува допълнителни ПСИК на територията на община Кубрат, определи техния обхват и броя на членовете им и незабавно след постъпило поименно предложение за съставите им от кмета на общината да ги назначи.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 65-МИ от 13.10.2019 г. на ОИК – Кубрат  в частта, с която не са определни повече от 3 броя ПСИК на територията на община Кубрат.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кубрат, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения