Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1416-НС
София, 14 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6/6-2 от 13.09.2022 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, представлявано от Йордан Димитров Янакиев, чрез Габриела Георгиева Милчева, регистрирана с Решение № 1365-НС от 2 септември 2022 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на Габриела Георгиева Милчева;

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев в полза на 7 (седем) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 7 (седем) бр.

В заявленията и в списъците на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 7 (седем) лица.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 (седем) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Мехмед Ахмед Коджебаш

 

2.

Христинка Ламбева Минева

 

3.

Афизе Юсмен Коджебаш

 

4.

Христинка Ненкова Джамбазова

 

5.

Радостина Радославова Йовкова

 

6.

Кирил Рашков Палавеев

 

7. 

Красимир Колев Панайотов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения