Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1408-НС
София, 12 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-3 от 09.09.2022 г. от сдружение „Ад унитатем“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1329-НС от 25.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващия Лилия Димитрова Ангелова-Несторова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова – представляваща сдружението, в полза на 18 (осемнадесет) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 18 (осемнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 18 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 18 (осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Велислав Василев Борисов

...

2.                  

Мая Вълчева Нанкова

...

3.                  

Иван Нанков Нанков

...

4.                  

Данае Деметрио Химона

...

5.                  

Рени Георгиева Петрова

...

6.                  

Кристиян Цветанов Вълков

...

7.                  

Калина Чавдарова Герасимова

...

8.                  

Стоян Генчев Стоянов

...

9.                  

Анета Петрова Димитрова

...

10.              

Младен Йорданов Манолов

...

11.              

Албена Иванова Аврамова

...

12.              

Соня Илиева Йорданова

...

13.              

Даниела Стефанова Дачева

...

14.              

Галя Добринкова Балабанова

...

15.              

Асен Илиев Асенов

...

16.              

Веселин Христов Табаков

...

17.              

Диана Димитрова Димитрова

...

18.              

Недрет Реджеб Читалова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения