Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1408-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Илиян Иванов Ангелов, кандидат за кмет на кметство Симеоновец от КП „Алтернативата на гражданите“ и от Борислав Стефанов Малешков, кандидат за общински съветник в община Септември от КП „Алтернативата на гражданите“, срещу решение № 112-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Септември

 В Централната избирателна комисия са постъпили по електронната поща жалби с вх. № МИ-11-71/12.10.2019 г. на ЦИК от Илиян Иванов Ангелов, кандидат за кмет на кметство Симеоновец от КП „Алтернативата на гражданите“ и от Борислав Стефанов Малешков, кандидат за общински съветник в община Септември от КП „Алтернативата на гражданите“, срещу решение № 112-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Септември. Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Септември пълната административна преписка, която е постъпила с вх. № 15-928/15.10.2019 г.

Решение № 112-МИ от 09.10.2019 г. е постановено от ОИК – Септември по постъпил сигнал от Илиян Иванов Ангелов, който е сезирал същата за извършено нарушение на изборното законодателство, изразяващо се в масово късане на агитационни материали (плакати), представляващи неговата кандидатура за кмет на с. Симеоновец, област Пазарджик, както и такива на кандидата за общински кмет Иванка Кърджийска, и двамата от КП „Алтернатива на гражданите“.

Към сигнала е приложил магнитен носител CD със звукозапис, който според подателя на сигнала съдържа доказателства относно авторството на нарушението.

С обжалваното решение ОИК – Септември е констатирала нарушение на Изборния кодекс, но не е била установена самоличността на конкретните нарушители, като е указала на всички участници в изборите да спазват всички разпоредби на ИК, както и на заповед № 1569/24.09.2019 г. за поставянето и унищожаването на агитационни материали.

Жалбоподателите оспорват в срок решението на ОИК – Септември и молят за неговата отмяна поради незаконосъобразност на същото. Считат, че решението е постановено без да са събрани необходимите относими доказателства за случая по надлежния ред. Твърдят, че от звукозаписа, приложен към сигнала се установявало кой е извършителя на нарушението, но съставът на комисията не е възприел обективно и непредубедено записа, който установява самоличността на нарушителя.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна.

Общинската избирателна комисия чрез двама от членовете си е извършила проверка на място в с. Симеоновец и е констатирала, че е налице масово унищожаване на агитационни материали на кандидати за кмет на кметство и кмет на община на всички политически сили. Констатирано е също така, че агитационните материали са поставени в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 ИК, както и на заповед № 1569/24.09.2019 г. на ВРИД на кмет на община Септември. След като всички членове на ОИК са изслушали предоставения запис на магнитен носител същите са счели, че не могат да се направят конкретни изводи за самоличността на конкретния извършител.

Централната избирателна комисия кредитира установените обстоятелства от извършената служебна проверка от ОИК – Септември, но не може да кредитира представения звукозапис на магнитен носител като годно доказателствено средство, дори и да съдържа данни относно извършителя на нарушението, тъй като същото не е събрано по предвидения от закона ред.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите от Илиян Иванов Ангелов, кандидат за кмет на кметство Симеоновец от КП „Алтернативата на гражданите“ и от Борислав Стефанов Малешков, кандидат за общински съветник в община Септември от КП „Алтернативата на гражданите“, срещу решение № 112-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Септември.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Септември.

Решението на ОИК – Септември подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Септември в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения