Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1404-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Раковски, област Пловдив, назначена с Решение № 143-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-790/28.10.2011 г. от П. Антонов - председател на ОбС на БСП - гр. Раковски, за промени в ОИК - Раковски, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Ана Станкова Димитрова да бъде назначен Пламен Борисов Пищийски. Към предложението са приложени: молба от Ана Станкова Димитрова за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пламен Борисов Пищийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Раковски, област Пловдив, Ана Станкова Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Раковски, област Пловдив, Пламен Борисов Пищийски, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения