Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1399-МИ
София, 15 януари 2015 г.

ОТНОСНО: формиране състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик, за произвеждане на нови избори за общински съветници и за кмет на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 75, чл. 76, чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Провеждане на консултации. Състав на ОИК - Сърница

1. Консултациите при временния кмет на община Сърница за състава на ОИК за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на новообразуваната община Сърница, насрочени за 15 март 2015 г., се провеждат публично, но не по-късно от 18 януари 2015 г. включително.

2. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от 15 януари 2015 г.

3. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции, както следва: партия „ГЕРБ", коалиция „БСП лява България", партия „ДПС", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", коалиция „България без цензура", партия „Атака" и коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане). В консултациите може да участват и други парти и коалиции.

4. Общинската избирателна комисия - Сърница, се състои от 11 членове, в това число председател, заместник-председател и секретар. За председател, заместник-председател и секретар се назначават лица, предложени от различни политически сили.

5. В състава на ОИКТ - Сърница, се назначават: 3 членове - предложени от партия „ГЕРБ"; 2 членове - предложени от „БСП лява България" и по 1 член, предложен от партия „ДПС", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", коалиция „България без цензура", партия „Атака" и коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

6. В случай че партия или коалиция не е предложила полагащия й се броя членове, незаетите места се попълват по предложение от другите партии и коалиции, участвали в консултациите при временния кмет, чрез жребий.

7. За проведените консултации се съставя протокол, в който се отразяват:

- имената на присъствалите представители на партии и коалициите и на длъжностните лица от администрацията, както и качеството, в което присъстват;

- изразените мнения и предложения, съгласието или несъгласието с мненията и предложенията на останалите участници в консултациите;

- постигнатото съгласие относно разпределението на местата в ръководството и на местата за членове на ОИК;

- въпроси, по които не е постигнато съгласие.

8. Протоколът от консултациите се подписва от всички участвали лица.

При отказ да бъде подписан протоколът от някой от участващите, това обстоятелство се отбелязва в него. Отказалият прилага мотивите за отказа си в писмен вид.

При подписване на протокола с особено мнение от някой от участниците в консултациите, това обстоятелство се отбелязва в протокола. Мотивите за особеното мнение се вписват в протокола или се прилагат в писмен вид към него, като върху него се отбелязват датата и часът на внасянето, преди изпращането му на ЦИК.

Ако са постъпили писмени възражения от партиите или коалициите, те се прилагат към протокола, като върху тях се отбелязват датата и часът на постъпването, и заедно с книжата и документите, посочени в чл. 75, ал. 3, 4 и 5 от ИК, копие от дипломите или друг документ за завършено висше образование и декларации по чл. 81 от ИК за предложените членове и резерви, се изпращат в ЦИК в случаите, посочени в ал. 7 и 11 от чл. 75 от ИК.

9. Временният кмет на общината прави предложение за състав на ОИК и го изпраща заедно с документите по чл. 75, ал. 3, 4 и 5 от ИК, копие от дипломите или друг документ за завършено висше образование и декларации по чл. 81 от ИК за предложените членове и резерви не по-късно от 18 януари 2015 г.

Когато временният кмет не е направил предложение, изпраща на ЦИК незабавно след консултациите документите по чл. 75, ал. 3, 4 и 5 от ИК, копие от дипломите или друг документ за завършено висше образование и декларации по чл. 81 от ИК за предложените членове и резерви.

10. Когато временният кмет на новосъздадената община Сърница не направи предложение в срок до 18 януари 2015 г., областният управител прави предложение въз основа на документите по чл. 75, ал. 3, 4 и 5 от ИК и т. 11 от настоящото решение.

 

ІІ. Предложение на временния кмет и приложения към него

11. Към писмените предложения за състави на общинската избирателна комисия по чл. 75, ал. 3, т. 1 от ИК всяка една от подалите ги партии и коалиции следва да приложи:

- копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г.;

- пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а;

- списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл. 75, ал. 3, т. 1 от ИК;

- копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;

- декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на ОИК - Приложение № 1.

12. При постигнато съгласие между участвалите в консултациите при временния кмет партии и коалиции за състава на съответната ОИК временният кмет представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 18 януари 2015 г.:

- писмено предложение за състава на ОИК, което съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлага, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- списък на резервните членове, който съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлагат, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- документите по т. 10 от настоящото решение, представени от партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждането на консултациите и начина на оповестяването му;

- протокол/ите, подписан/и от участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите, включително писмените възражения и особени мнения, приложени към него/тях.

13. В случай че временният кмет не направи предложение или не е постигнато съгласие при консултациите за състав на ОИК, следва незабавно да изпрати в ЦИК описаните книжа и документи по т. 2 не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 18 януари 2015 г.

 

 

ІІІ. Жребий при попълване на състава на ОИК

14. В жребия за попълване на незаетите места участват участвалите в консултациите парти и коалиции, които нямат свои представители в Народното събрание или Европейския парламент.

14. Ред за провеждане на жребий:

14.1. партиите и коалициите, които нямат представители в Народното събрание или в Европейския парламент и са участвали в консултациите при временния кмет, могат да правят предложение за член на ОИК;

14.2. ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 14;

14.3. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите по т. 14, направили предложение;

14.4. временният кмет или длъжностното лице, определено с негова заповед, което провежда консултациите, разбърква пликовете по т. 14.3., след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

14.5. след изтеглянето на всеки от пликовете, пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея кандидат.

15. Когато в консултациите са участвали само парламентарно представените партии и коалиции (І.3), както и когато при проведения жребий по т. 14 са останали незаети места, предложения за попълване на състава на ОИК се правят от участвалите в консултациите партии и коалиции. В тези случаи жребият се провежда по реда на т. 14.3. - 14.5. от настоящото решение между участвалите в консултациите партии и коалиции при спазване на разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения