Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1396-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „МИР“, срещу решение № 71-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-183 от 7 октомври 2019 г. от Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „МИР“, срещу решение № 71-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски, област Пловдив.

Жалбоподателят сочи, че с посоченото решение ОИК – Стамболийски е отказала да премахне незаконно поставени агитационни материали в подлеза на жп гара „Стамболийски“, тъй като същият не е определен от кмета като място за поставяне на агитационни материали. Предоставянето на имоти или части от имоти общинска собственост се извършва чрез публичен търг или конкурс по решение на общинския съвет. Счита, че сключването на договор за наем за ползване на общински имоти от ПП „ГЕРБ“ за агитационна дейност е нарушение на равнопоставеността на политическите партии и кандидатите за кметове и общински съветници. Моли договорът за наем, сключен между община Стамболийски и ПП „ГЕРБ“, да бъде обявен за нищожен поради противоречие на закона и ЦИК да установи, че агитационните материали на ПП ГЕРБ в подлеза на гара „Стамболийски“ са поставени в нарушение на ИК, поради което следва да бъдат премахнати.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С протоколно решение от 8 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Стамболийски копие от договора между общината и ПП „ГЕРБ“, с който са предоставени посочените площи за разполагане на агитационни материали в подлеза на ж.п. гара „Стамболийски“. С наш вх. № МИ-06-507/14.10.2019 г. ОИК – Стамболийски предоставя в ЦИК искания договор.

След запознаване с решение № 71-МИ от 03.10.2019 г. и доклад от секретаря на ОИК – Стамболийски за проверка на място и договор от 26.09.2019 г., сключен между община Стамболийски и ПП „ГЕРБ“ ЦИК установи, че не са открити нарушения на чл. 183, ал. 3 ИК. Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, витрини, огради – с разрешение на собственика на имота. Политическа партия „ГЕРБ“ има сключен договор с община Стамболийски, в който са описани местата (общинска собственост), където ще поставят своите материали.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „МИР“, срещу решение № 71-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски, област Пловдив.
ВРЪЩА преписката на ОИК – Стамболийски.

Решението на ОИК – Стамболийски подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Стамболийски в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения