Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1395-МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Стайко Иванов Генов – временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови, срещу решение № 163-МИ от 24.10.2011 г. на ОИК – Братя Даскалови, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 2386 от 27.10.2011 г. на ЦИК от Стайко Иванов Генов - временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови, срещу решение № 163-МИ от 24.10.2011 г. на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта му по т. 1, с което общинската избирателна комисия е установила, че жалбоподателят в нарушение на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ИК, заемайки държавна служба, и като кандидат за общински съветник в община Чирпан не е излязъл в платен годишен или служебен отпуск, както и че на същия трябва да бъде издаден акт за установяване на административно нарушение.

Жалбоподателят излага подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на оспорения акт, твърдейки, че в конкретния случай не е налице конфликт на интереси, тъй като не бил регистриран за участие в изборите за района на община Братя Даскалови, а е регистриран за участие в изборите като кандидат за общински съветник за община Чирпан, което допълнително не води до несъвместимост с изпълняваната от него длъжност в община Братя Даскалови. Жалбоподателят сочи, че ОИК - Братя Даскалови, не е компетентна да констатира твърдяното нарушение, тъй като същият не е регистриран като кандидат за участие в местните избори в тази община. Излага съображения и че, макар и временно изпълняващ длъжността кмет, длъжността на която е назначен всъщност е заместник-кмет на община Братя Даскалови. Моли за отмяна на атакуваното решение в обжалваната част.

За да постанови оспорения акт, ОИК - Братя Даскалови, е изискала справка от Общинска администрация - Братя Даскалови, дали жалбоподателят ползва отпуск за времето, през което е бил регистриран като кандидат за общински съветник в община Чирпан. От отговора е видно, че жалбоподателят е изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови от 15.09.2011 г., поради което е постановено и оспорваното решение. В мотивите си ОИК - Братя Даскалови, се е позовала на Решение № 18 от 2001 г. на Конституционния съд на Република България, в мотивите на който акт конституционните съдии са дали тълкувание на понятието „държавна служба", тъй като същото няма легална дефиниция в действащото законодателство.

Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Централната избирателна комисия споделя изцяло аргументите, изложени в оспореното решение, като в допълнение следва да се посочи, че жалбоподателят не оспорва двата правно релевантни факта, послужили при постановяването, а именно, че същият е временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови и че е регистриран като кандидат за общински съветник в община Чирпан за произведените на 23 октомври 2011 г. избори за общински съветници.  Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че ОИК - Братя Даскалови, не е компетентна по отношение на извършеното от него нарушение, тъй като същото е извършено именно в община Братя Даскалови.

С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното решение потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стайко Иванов Генов - временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови, срещу решение № 163-МИ от 24.10.2011 г. на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта му по т. 1.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения