Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1388-НС
София, 5 септември 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Кнежа на територията на Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-102/05.09.2022 г. от РИК – Плевен, с което районната избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 62-НС от 04.09.2022 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК, поради липса на необходимо мнозинство.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 30.08.2022 г. с вх. № 95/30.08.2022 г. в РИК – Плевен, е постъпило писмено предложение от кмета на община Кнежа за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка. Към предложението са приложени всички изискуеми документи, в това число Покана до парламентарно представените и до други партии за участие в консултации за състави на СИК, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му, както и протокол от проведени консултации при кмета на община Кнежа за определяне съставите на СИК на територията на общината. Към същото са приложени и списък на резервните членове със същото съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите, пълномощните на лицата, участвали в преговорите. На консултациите са присъствали представители на парламентарно представените в 47-тото Народно събрание партии и коалиции. На консултациите не е постигнато съгласие за разпределението на членовете на СИК.

Видно от решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на РИК – Плевен, в предложенията на участващите в консултациите партии и коалиции е заявено полагащите им се длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам.-председателските и секретарски места. РИК – Плевен, констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите и коалициите относно длъжности в ръководствата на СИК, като за съответна длъжност в СИК са постъпили предложения от повече от един субект, което би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до незапълване на числения състав в други секции.

В резултат на проведеното поименно гласуване и видно от диспозитива на представеното решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на РИК – Плевен, се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните в Изборния кодекс правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответния район, РИК е постановила решение за отхвърляне. 

В случаите по чл. 91, ал. 12 ИК районната избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии, като съобрази направените от партиите и коалициите предложения при консултациите.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Плевен, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Плевен, и УКАЗВА на комисията да се произнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в община Кнежа, съобразно изискванията на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения