Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1382-ПВР/МИ
София, 9 декември 2014 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове през 2011 г., поради авария на парната инсталация

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-13 от 08.12.2014 г. от кмета на община Роман, област Враца, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., поради авария на парната инсталация.

В оперативен порядък Централната избирателна комисия даде разрешение на 8 декември 2014 г. за достъп до помещението за отстраняване на възникналата авария на парната инсталация в сградата. Дадени са указания достъпът да се осъществи при спазване на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. в присъствието на упълномощени членове на Общинската избирателна комисия - Роман, и на длъжностно лице от общинската администрация. След отваряне на помещението и отстраняване на възникналата авария същото се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на ОИК и от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на общината, подпечатани с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс. За отваряне на помещението и прибирането на книжата и материалите в тях се съставя протокол съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА достъпа до запечатаното помещение в сградата на община Роман, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. във връзка отстраняване на възникналата авария в парната инсталация, осъществен по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

УКАЗВА на кмета на община Роман да представи в Централната избирателна комисия протокола, съставен при отварянето и запечатването на помещението с изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения