Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иванка Цоцова Вълкова – представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Иванка Цоцова Вълкова, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична. Жалбата заедно с приложенията към нея е получена с вх. № МИ-22-382 от 11 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Столична се е произнесла, че не установява нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 1 ИК по сигнали от Борис Цветков Цветков – кандидат за общински съветник и анонимен такъв, получени в комисията.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Столична и моли за неговата отмяна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за недопустима, поради неналичие на правен интерес на жалбоподателя от обжалване на решението на ОИК – Столична. Същата освен, че не представя пълномощно за наличието на представителна власт от името на коалиция „БСП за България“, не е и подател на сигнала до ОИК – Столична. Няма данни лицето да е кандидат за кмет на София, поради което липсва правен интерес за обжалване горецитираното решение на ОИК – Столична.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иванка Цоцова Вълкова, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична.

Решението на ОИК – Столична подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения