Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1378-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-881 от 11.10.2019 г. от ОИК – Бойница, с приложено предложение от Лъчезар Асенов Кръстев – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, за назначаване на Валерия Миткова Петрова за зам.-председател на ОИК – Бойница, на мястото на Ирина Михайлова Петрова, освободена с Решение № 1273-МИ от 2 октомври 2019 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование; копие от дипломата за завършено висше образование на Валерия Миткова Петрова; пълномощно в полза на Лъчезар Асенов Кръстев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Бойница, област Видин, Валерия Миткова Петрова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения