Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1358-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Хасан Ахмет Хасан – пълномощник на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, срещу решение № 163 от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Попово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-745 от 8 октомври 2019 г. от Хасан Ахмет Хасан – пълномощник на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, срещу решение № 163 от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Попово.

С обжалваното решение ОИК – Попово е заличила регистрацията на Юлиан Георгиев Димов като кандидат за общински съветник в община Попово под № 8 в кандидатската листа на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ, регистриран преди това с решение № 112 от 24.09.2019 г. на ОИК – Попово.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване, като твърди, че Юлиан Георгиев Димов отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК, от 2016 г. непрекъснато е живял на постоянния си адрес в община Попово. Действително като студент е имал настоящ адрес в общежитие в гр. Русе, но впоследствие, без уведомяване, е с дерегистриран настоящ адрес в страната.

Иска се Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение на ОИК – Попово като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка оспореното решение на ОИК – Попово, с изх. № 91-67-10/04.10.2019 г. с вх. № 71/04.10.2019 г. е наличен официален удостоверителен документ от длъжностно лице на ГРАО – община Попово, който притежава материална доказателствена сила по отношение на удостоверения факт, а именно, че Юлиян Георгиев Димов има дерегистрация на единствен настоящ адрес в страната и не отговаря на изискванията на чл. 397 ИК във връзка с § 1, т. 5 ДР на ИК.

Освен това обжалваното решение на ОИК – Попово е прието въз основа на задължителните указания, дадени от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. до ОИК – Попово, за заличаване на регистрацията на Юлиан Георгиев Димов на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 ДР на ИК.

Към писмото е приложен списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горепосоченото писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че Юлиан Георгиев Димов не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 ДР на ИК и т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, Централната избирателна комисия намира решение № 163 от 01.10.2019 г. на ОИК – Попово за законосъобразно.

Както ЦИК, така и ОИК – Попово са длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с посочения документ с материална доказателствена сила, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс следва Централната избирателна комисия да отхвърли жалбата на Хасан Ахмет Хасан – пълномощник на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, срещу решение № 163 от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Попово, и да върне административната преписка на ОИК – Попово.

За такъв проект на решение на Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите 19 членове, като резултатът беше „ЗА“ 9 членове и „ПРОТИВ“ – 10 членове.

В хода на разискванията се изрази и мнение в обратна посока и бе направено предложение да се отмени решение № 163 от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Попово. След проведеното гласуване ЦИК не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите 19 членове, като за това предложение „ЗА“ гласуваха 10 членове и „ПРОТИВ“ – 9 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Попово.

Решението на ОИК – Попово, подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище чрез ОИК – Попово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения