Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1355-ЕП
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Веселин Найденов Марешки, в качеството му на представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 6-ЕП от 7 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 6-ЕП от 7 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 258-ЕП от 5 май 2019 г. на ЦИК против Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за това, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, доколкото чрез използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства на Република България в агитационен материал, публикуван на интернет страницата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com), се накърняват добрите нрави, тъй като гласоподавателите се въвеждат в заблуждение относно евентуалното участие на военнослужещи в изборния процес, което е забранено с императивните разпоредби на чл. 182, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за което нарушение е предвидено административно наказание съгласно чл. 480, ал. 2 ИК.

В агитационни материали, социалната мрежа Фейсбук (https://www.facebook.com/volia.BG), както и на интернет страницата на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ (https://voliabg.com) неправомерно и в нарушение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на разпоредби на Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България и на Изборния кодекс е използван символ, представляващ кръг, състоящ се от три концентрични кръга, и външен кант със следните цветове: вътрешен – бял цвят; среден – зелен цвят; външен – червен цвят, и с външен кант – бял цвят.

По аргумент от разпоредбите на чл. 323 и чл. 324 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военните въздухоплавателни средства, вписани по реда на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. в регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България, са държавна собственост, а съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България на военното въздухоплавателно средство се поставя национален знак, който заедно с регистрационния знак осигурява неговата уникална идентичност.

Установено е, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като в агитационен материал, публикуван на интернет страницата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com), е използван националният знак на военните въздухоплавателни средства на Република България, като по този начин е застрашена държавната собственост. Това е така, тъй като в посочения по-горе агитационен материал се съдържа предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, има данни за номера на коалицията в бюлетината за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., налице е и призив за подкрепа на коалицията „Гласувай с № 23“, както и са посочени имената на всички кандидати от кандидатската листа на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК се забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Веселин Найденов Марешки в качеството му на представляващ от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

Установеното в АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 258-ЕП от 5 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 34 от 05.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от Илия Налбантов – началник на кабинета на министъра на отбраната на Република България, с вх. № ЕП-04-18/04.05.2019 г. В съставения АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лева.

След като ЦИК провери АУАН № 6-ЕП от 7 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК от Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и всички свързани с него факти и обстоятелства, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, Централната избирателна комисия намира, че следва да наложи на нарушителя минималната предвидена в ИК санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева

Поради това и на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения