Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1353-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Макреш, област Видин

С Решение № 817/27.08.2019 г. Централната избирателна комисия е назначила Светослав Цветанов Славчев за член на ОИК – Макреш, област Видин.

При направената проверка по Решение № 966-МИ (Раздел V, т. 5, подточка „л“) от 05.09.2019 г. на ЦИК е установена несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК, тъй като междувременно Светослав Цветанов Славчев, е регистриран като кандидат под № 106 от листата на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС, БДС-Р) за общински съветници от ОИК – Видин. Решението на ОИК – Видин е под № 54-МИ от 24.09.2019 г.

Във връзка с резултатите от проверката и на основание чл. 66, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на  Светослав Цветанов Славчев, ЕГН …, като член на ОИК – Макреш, област Видин и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения