Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1332-МИ
София, 8 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП ГЕРБ, чрез упълномощения представител Виолета Янева, срещу Решение № 106 от 03.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-174 от 07.10.2019 г. от ПП ГЕРБ, чрез упълномощения представител Виолета Янева, срещу Решение № 106 от 03.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар. Към жалбата са приложени заверен препис от Решение № 106 от 03.10.2019 г. на ОИК - Нови пазар, препис от Решение № 105 от 03.10.2019 г. на ОИК - Нови пазар, заверен препис от лични регистрационни картони – община Нови пазар, Удостоверение № 722 от БЛС РК - Шумен, договор за повишаване на квалификацията с МБАЛ Нови пазар, копие от диплом за завършено медицинско образование в гр. Варна, копие от удостоверение за постоянен адрес на кандидата, копие от настоящ адрес на дете на кандидата, удостоверение за сключен граждански брак.

С Решение № 105 от 01.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Нови пазар е постановила отказ за заличаване на регистрирания кандидат Хамди Сами Авджъ за общински съветник листата на партия ГЕРБ. С оспорваното Решение № 106 от 03.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Нови пазар е заличила регистрацията на Хамди Сами Авджъ като кандидат за общински съветник от листата на партия ГЕРБ (под номер пет).

Жалбоподателят твърди, че ОИК – Нови пазар е възобновил служебно производството по издадения вече акт по въпрос, по който вече се е произнесъл, в срока на обжалването, без да е налице оспорване на Решение № 105 от 01.10.2019 г. Сочи се, че ОИК – Нови пазар е постановила недопустимо, неоснователно и незаконосъобразно решение, тъй като е възприела, че жалбоподателят не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК и в частност изискването за уседналост кандидатът да е живял най-малко 6 месеца в съответното населено място, където ще се произвежда съответния вид избор.

Обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Нови пазар от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. С тях Централната избирателна комисия е указала да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с обучението му във Медицинския университет, гр. Варна адресната регистрация на кандидата по настоящ адрес е била заличена със Заповед на Ректора в изпълнение на правомощията му по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация. За заличаването на регистрацията му жалбоподателят не е бил уведомен. Жалбоподателят добавя, че за мандат 2015-2019 г. кандидатът Хамди Сами Авджъ е бил общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет Нови пазар.

Сочи се, че неизвършването на нормативно определени действия от длъжностни лица в общините, не може да лиши гражданите от гражданските им права.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Нови пазар като незаконосъобразно. Според него след като адресната му регистрация е била заличена е следвало да бъде приложена разпоредбата на параграф 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация, а именно – да бъде възстановен автоматично предходния му настоящ адрес.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна и обжалваното решение № 106 от 03.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар е незаконосъобразно.

След като кандидатът не е бил уведомен за служебното заличаване на настоящия му адрес следва да се приеме, че след заличаване на настоящия адрес на лицето той възстановява предходния си настоящ адрес в гр. Нови пазар.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия следва да уважи жалбата като основателна. В хода на разискванията се изразиха мнения в обратната насока и при проведеното гласуване на предложения проект за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове като резултатът беше: „ЗА“ – 7 членове и „ПРОТИВ“ – 11 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Нови пазар.

Решението на ОИК – Нови пазар подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез Общинската избирателна комисия Нови пазар в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения