Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1332-НС
София, 13 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Симеонов Симеонов – председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба от Валери Симеонов Симеонов - председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО", срещу решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас. Жалбата е подадена по пощата, като видно от пощенското клеймо върху копието на пощенския плик, приложено към преписката и изпратено от РИК - Бургас, същата е изпратена на 06.10.2014 г. в 18,00 ч. Жалбата е заведена в деловодството на РИК - Бургас, с вх. № 22 от 08.10.2014 г., като е отбелязан и часът на постъпването - 15,50 ч. Жалбата е препратена от РИК - Бургас, по електронната поща в Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № НС-10-114/08.10.2014 г. Жалбата е постъпила в оригинал на 10.10.2014 г. Към жалбата е приложен технически носител, съдържащ седем видеофайла със стандарт МР4. В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на оспореното решение, както и че изложените в мотивите констатации са необосновани и противоречат на фактите, установени от приложените към жалбата видеофайлове.

Решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас, е постановено по повод на жалба, подадена от Валери Симеонов Симеонов в качеството му на председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО", получена на 02.10.2014 г. в 16,45 ч. и заведена в регистъра на жалбите и сигналите, воден от РИК - Бургас, под № 4 от 02.10.2014 г. Жалбата е разгледана на заседанието на районната избирателна комисия на 03.10.2014 г. Районната избирателна комисия е приела, че качеството на видеозаписите не позволява категорично идентифициране на лицата, които извършват агитацията, както и че не може да бъде установено нито мястото, нито времето на извършване на твърдяното деяние. При проверката, която е извършена от районната избирателна комисия, е установено от интернет страницата на ПП „ДПС", че на 23 септември 2014 г. е проведена предизборна среща на ПП „ДПС" с избиратели в гр. Айтос.

Жалбата е допустима като подадена в срок и от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Централната избирателна комисия се запозна с приложените на технически носител към жалбата видеофайлове. От съдържащата се в тях информация се установява, че същите представляват запис от проведено предизборно мероприятие на ПП „ДПС" с избиратели от Втори изборен район - Бургаски. Това се установява както от разположените на сцената плакати, съдържащи номера в бюлетината на ПП „ДПС", така и от съдържащото се в изказванията на различните оратори. Видно е , че на това предизборно мероприятие предизборна агитация във връзка с насрочените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители е извършена и от лицето Хюсеин Хафъзов. Същият е представен като водач на кандидатската листа на ПП „ДПС" във Втори изборен район - Бургаски. Части от изказването на Хюсеин Хафъзов се съдържат в три от видеофайловете, приложени към жалбата на технически носител. Последният от тях е изцяло на чужд език. Безспорно е установено, че на 23 септември 2014 г. ПП „ДПС" е провела среща с избиратели в гр. Айтос, което е на територията на Втори изборен район - Бургаски. От данните, съдържащи се в приложените на технически носител видеозаписи, е видно, че те са направени на 23 септември 2014 г. Предвид на гореизложеното са налице безспорни данни както за мястото на предизборното мероприятие, така и за деня на неговото осъществяване. Видеозаписите съдържат безспорни данни за лицето, извършило агитацията, а именно Хюсеин Хафъзов, който е изрично представен преди неговото изявление към избирателите. Безспорно е, че това лице в изявлението си към избирателите е използвало и чужд език, като изявлението на чужд език е с продължителност 7 минути.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език различен от българския.

Районната избирателна комисия - Бургас, не е изследвала обективно приложените към жалбата доказателства и въпреки установеното от нея за мястото и времето на извършеното предизборно мероприятие, а именно 23 септември 2014 г. в гр. Айтос, е постановила решение, с което е оставила жалбата на Валери Симеонов Симеонов - председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО", за нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК за неоснователна, като е отказала образуването на административно-наказателно производство. Оспореното решение противоречи на фактите и обстоятелствата, установени с приложените към жалбата доказателства и извършената служебна проверка от РИК - Бургас. Предвид гореизложеното решението е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката върната на РИК - Бургас, за ново произнасяне при съобразяване на фактите и обстоятелствата, установени с приложените към жалбата доказателства и извършената от РИК - Бургас, служебна проверка.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 73, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас, и връща преписката за ново произнасяне съобразно указанията в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения