Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Цветан Генчев Цветанов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 5 на 25 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-18 състав, по ф.д. № 33/2020 г.

2. Удостоверение № 48-00-659 от 18.05.2021 г. на Сметната палата за внесен финансов отчет за 2020 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Декларация от представляващия партията, с посочена банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

6. Декларация от представляващия партията за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

7. Справка от 24.05.2021 г., издадена от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова сметка.

8. Заверено копие на банков документ от „Банка ДСК“ АД от 19.05.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

9. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6428 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

 Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-84 от 26 май 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения