Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1299-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ чрез пълномощника Костадинка Михова Димитрова срещу решениe № 47-МИ от 01.10.2019г. на ОИК – Тополовград, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник Симеон Тодоров Василев

Постъпила е  жалба чрез ОИК – Тополовград по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-163 от 3 октомври 2019 г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ чрез пълномощника Костадинка Михова Димитрова срещу решениe № 47-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Тополовград, с което е заличена регистрацията на Симеон Тодоров Василев като кандидат за общински съветник.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Тополовград.

В жалбата се твърди, че решение № 47-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тополовград е незаконосъобразно поради това, че не се съдържа възможна причина за заличаването на кандидата, посочена е бланкетна правна норма, кандидата е поставен в невъзможност да се защити. Сочи се, че решението е немотивирано, тъй като в мотивите му са цитирани само писма на ЦИК въз основа на които жалбоподателя счита, че не би могло да се мотивира решението. Жалбоподателят иска отмяна на решение № 47-МИ от 01.10.2019 г. като незаконосъобразно. Алтернативно в случай, че Централната избирателна комисия постанови решение с което да потвърди оспорваното решение се иска изрично произнасяне за възможността ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ да регистрира друг кандидат за общински съветник за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. на мястото на Симеон Тодоров Василев в листата на партията без същата да се пренарежда. В подкрепа на изложените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на решението на ОИК – Тополовград са приложени към жалбата копие от свидетелство за съдимост на кандидата, копие от лична карта, удостоверение № 028/18.09.2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Тополовград е прието въз основа на указания на Централната избирателна комисия за заличаване на регистрацията на Симеон Тодоров Василев на основание писмо с № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ар. 1 ИК. Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г. и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Проверката е установила, че Симеон Тодоров Василев, регистриран като кандидат за общински съветник за община Тополовград от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, не отговаря на изискването за уседналост, поради това че има няма настоящ адрес в страната.

Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултатът от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От представените доказателства в производството по оспорваното решение № 47-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тополовград не се представиха доказателства, че кандидатът за общински съветник отговаря на изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 47-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тополовград е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

По направеното искане в условията на алтернативност от жалбоподателя, ЦИК приема, че се е произнесла с Решение № 943–МИ от 02.09.2019 г.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ чрез пълномощника Костадинка Михова Димитрова срещу решениe № 47-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тополовград.

Решението на ОИК - Тополовград подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез ОИК – Тополовград в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения