Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1298-МИ
София, 04.10.2019

ОТНОСНО: жалба от Месут Махмуд Алиш, председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“ в гр. Главиница, срещу решение № 53-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Главиница

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-169 от 03.10.2019 г. от Месут Махмуд Алиш, председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“ в гр. Главиница, срещу решение № 53-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Главиница.

С оспорваното решение № 53-МИ от 02.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Главиница е отказала заличаването на Хюсеин Муталиб Хамди като кандидат за кмет на община Главиница.

Жалбоподателят твърди, че ОИК – Главиница не се е произнесла в срок съгласно указанията на ЦИК с писмо изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. за заличаване на регистрацията на кандидатите, посочени в приложения списък.

Жалбоподателят счита, че с несвоевременното изпълнение на дадените указания ОИК – Главиница ще постави под въпрос нормалното протичане на изборния процес.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Главиница като незаконосъобразно.

След като се запозна с жалбата Централната избирателна комисия, намира, че тя е процесуално недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с признатата възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, с който са му накърнени негови права и законни интереси. В настоящия случай жалбоподателя оспорва решение, на което не е адресат и с него не му се накърняват законни права и интереси.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Главиница.

Решението на ОИК – Главиница подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра чрез ОИК – Главиница в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения